Άρθρο της Χαράς Ζέρβα, Managing Partner της Δικηγορικής μας εταιρείας και Chief Legal Counsel της Enterprise Greece SA με θέμα: «Κίνητρα & Ενισχύσεις» που δημοσιεύτηκε στην έκδοση της Καθημερινής/Νομικής Βιβλιοθήκης «Δίκαιο και Επιχειρείν». (28 Μαϊου 2023)

Τα εφόδια και τα νέα φιλοεπενδυτικά κίνητρα που παρέχονται από το νομοθετικό καθεστώς περί στρατηγικών επενδύσεων αναλύονται στο πρόσφατο άρθρο της Chara Zerva, Managing Partner της Δικηγορικής μας εταιρείας και Chief Legal Counsel της Enterprise Greece SA Greece, που δημοσιεύτηκε στην έκδοση της Καθημερινής/Νομικής Βιβλιοθήκης «Δίκαιο και Επιχειρείν». Με τον Ν. 4864/2021, εισήχθησαν νέες κατηγορίες στρατηγικών επενδύσεων, με έμφαση κυρίως στην τεχνολογική ανάπτυξη και εν γένει στην καινοτομία, σηματοδοτώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τους τομείς αιχμής που προάγονται σήμερα. Η πλέον σημαντική, όμως, μεταβολή αφορά στην εισαγωγή του κινήτρου της οικονομικής ενίσχυσης, η χρηματοδότηση της οποίας προέρχεται κατά προτεραιότητα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027, λοιπούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς ή από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Παράλληλα, αποσαφηνίζεται ότι: «Οι ενισχύσεις που απαλλάσσονται επί τη βάσει του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού και οποιεσδήποτε άλλες συμβιβάσιμες ενισχύσεις, οι οποίες απαλλάσσονται δυνάμει άλλου κανονισμού ή έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή, μπορούν να σωρευθούν, εφόσον τα εν λόγω μέτρα αφορούν διαφορετικές προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες».

https://www.kanell.gr/wp-content/uploads/2023/05/pdf-post-1.pdf