Πολιτική Ποιότητας

Όραμα της δικηγορικής εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΧΑΡΑ ΖΕΡΒΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ είναι να καταστεί συνώνυμη της ποιοτικής εξυπηρέτησης στον τομέα παροχής νομικών υπηρεσιών.

Στόχος της εταιρείας είναι:
▪ η παροχή υπηρεσιών που ξεχωρίζουν στην αγορά για την ποιότητα και την αξιοπιστία τους.
▪ η έγκαιρη και επιτυχής δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπηση των εντολέων μας και η υλοποίηση των υποθέσεων τους με γνώμονα το συμφέρον τους.
▪ η διαρκής υποστήριξη στους εντολείς μας μέσω παροχής των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση νομικών υπηρεσιών, η διαρκής ενημέρωσή τους για την εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών, και η άμεση αντιμετώπιση των αναγκών τους αλλά και των τυχόν παραπόνων τους.
▪ η διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας.

Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται μέσα από:
▪ την επιλογή και προώθηση υπηρεσιών που καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς.
▪ τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση των δικηγόρων του γραφείου μας με τα νέα δεδομένα και πορίσματα της νομικής επιστήμης την παροχή συνεχούς εκπαίδευσης σε όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας.
▪ τη συστηματική διάχυση γνώσεων και πληροφοριών μεταξύ των συνεργατών δικηγόρων και μεταξύ των εργαζομένων της εταιρείας.
▪ τη συνεργασία με αξιόπιστο δίκτυο εξωτερικών συνεργατών σε όλη την Ελλάδα αλλά και λοιπών επαγγελματιών.
▪ την εφαρμογή και την τήρηση των κανόνων δικαίου, ρητώς συμπεριλαμβανομένου του Κώδικα περί Δικηγόρων, της ηθικής και των συναλλακτικών ηθών.
▪ τη συνεχή αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας.
▪ την αύξηση του μεριδίου αγοράς μέσω από συνεχείς και καινοτόμες ενέργειες.
▪ την δέσμευση για τήρηση των νομικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων, καθώς και αυτών του προτύπου ISO 9001:2015.

Η Διοίκηση