Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας

Η ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΧΑΡΑ ΖΕΡΒΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ως μια σύγχρονη και εστιασμένη στο μέλλον επιχείρηση, αναγνωρίζει την ανάγκη εξασφάλισης της ομαλής και αδιάκοπης λειτουργίας της προς όφελος των πελατών, μετόχων και των άλλων ενδιαφερομένων μερών της και έχει υλοποιήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΔΕΣ/BCMS), σύμφωνο με το διεθνές πρότυπο για την επιχειρησιακή συνέχεια ISO 22301:2012.
Η ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΧΑΡΑ ΖΕΡΒΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:
ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :
ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Η ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΧΑΡΑ ΖΕΡΒΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ θέτει στρατηγικούς και τακτικούς στόχους επιχειρησιακής συνέχειας, διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την επίτευξή τους, ενώ τους παρακολουθεί και τους αξιολογεί τακτικά, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνεχής καταλληλότητά τους.
Η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη της τα ισχύοντα πρότυπα, τη νομοθεσία, τους κανονισμούς, καθώς και τις οδηγίες εφαρμογής τους σε όλες τις δραστηριότητες της, δεσμεύεται για την ικανοποίηση τους, για τη συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 22301:2012, καθώς και για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας και διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους για το σκοπό αυτό.
Η παρούσα πολιτική ανασκοπείται σε τακτική βάση, καθώς και σε περιπτώσεις σημαντικών αλλαγών, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνεχή ισχύ και εφαρμογή της.
Αθήνα, 23/03/2021
Η Διοίκηση
Ν. Κανελλόπουλος