Σύστημα αξιών στη σύγχρονη οργάνωση της δικηγορίας (ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ 37)