Συμμετοχή του Νικόλα Κανελλόπουλου στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) της 31ης Ιανουαρίου 2019

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) της 31ης Ιανουαρίου 2019,  ο Νικόλας Κανελλόπουλος και η Γλυκερία Σιούτη, Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής Αθηνών, κλήθηκαν να αναπτύξουν τις νομικές πτυχές της υπ’ αριθμ. 2/6748/ΔΛΓΚ αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών  (ΦΕΚ Β’ 104/2019) υπό τον τίτλο «Καθορισμό λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α τουν. 4270/2014 όπως ισχύει».

Ο κ. Κανελλόπουλος εξέφρασε τον προβληματισμό του για το κατά πόσο η υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Ο.Τ.Α. σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπως προβλέφθηκε με την ανωτέρω απόφαση του  Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, συνάδει με τη συνταγματικώς κατοχυρωμένη κατ’ άρθρο 102 του Συντάγματος διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια που απολάβουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, ανέφερε ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρο 9 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν δικαίωμα σε επαρκείς ιδίους πόρους, τους οποίους δύνανται διαθέτουν ελεύθερα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Κατόπιν της σχετικής ενημέρωσης, η ΚΕΔΕ ανέθεσε τη σύνταξη και κατάθεση αιτήσεως ακυρώσεως και αιτήσεως αναστολής εκτέλεσης κατά της υπ’ αριθμ. 2/6748/ΔΛΓΚ αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας στις δικηγορικές εταιρείες «Νικόλας Κανελλόπουλος-Χαρά Ζέρβα και Συνεργάτες» και «Φλογαΐτης – Σιούτη» .