Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό Δίκαιο

Οι δικηγόροι μας διαθέτουν στέρεο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και πρακτική γνώση για το χειρισμό ζητημάτων τραπεζικού και χρηματοοικονομικού δικαίου, γεγονός που καθιστά την εταιρεία μας την πρώτη επιλογή μεγάλων πιστωτικών ιδρυμάτων, που αναγνωρίζουν την καινοτομία στην προσέγγισή μας και τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μας. Γνωρίζοντας το συχνά δαιδαλώδες θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, καθώς και την ανάγκη αμεσότητας στη λήψη αποφάσεων και την εκτέλεσή τους, η ομάδα μας ανταποκρίνεται ταχέως και αποτελεσματικά σε κάθε ζήτημα, είτε αυτό αφορά σε αναδιαρθρώσεις οφειλών μεγάλης κλίμακας, είτε σε άλλες χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Στην τακτική ενασχόλησή μας περιλαμβάνεται η παροχή εξειδικευμένων γνωμοδοτήσεων και η καθοδήγηση σχετικά με την ad hoc εφαρμογή διατάξεων του κ.ν. 2190/1920, και κάθε ζήτημα ακόμα και την παροχή χρηματοδότησης και εξασφαλίσεων μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών.

Περαιτέρω, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη σύνθετων συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης και πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται ρήτρες σχετικά με την προεξόφληση, αξιολόγηση φερεγγυότητας του αντισυμβαλλομένου, ανάκτηση, λογιστικά μεγέθη και σε ορισμένες περιπτώσεις αποδοχή του πιστωτικού κινδύνου, ανάλογα με τη μορφή της σύμβασης και τις απαιτήσεις του πελάτη μας.