Διοικητικό Δίκαιο & Δίκαιο Δημόσιων Συμβάσεων

Η ομάδα μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων Διοικητικού Δικαίου και παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών μεταξύ των οποίων: τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι διοικητικές άδειες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι ενδικοφανείς προσφυγές, η δικαστηριακή επίλυση διαφορών δημοσίου δικαίου, οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τα ζητήματα διοικητικών παραβάσεων και προστίμων, καθώς και τα ζητήματα περιβαλλοντικού και πολεοδομικού δικαίου.

Πέρα από την πολυετή δικαστηριακή και πρακτική εμπειρία των δικηγόρων μας ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων όλων των βαθμών, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου της Επικρατείας, η ομάδα μας έχει αποκτήσει σημαντική εξειδίκευση στη σύνταξη νομοθετικών διατάξεων σε συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία και άλλους δημόσιους οργανισμούς. Παρέχουμε υπηρεσίες σε μεγάλο αριθμό δημόσιων οργανισμών και φορέων σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών τους, όπως επίσης και με τη θέσπιση, εφαρμογή και ερμηνεία της νομοθεσίας. Το πελατολόγιό μας συμπεριλαμβάνει δημόσιες αρχές και φορείς, ΔΕΚΟ, πιστωτικά ιδρύματα και δημόσιες επιχειρήσεις.

Η εταιρεία μας έχει ειδική εμπειρία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, ως αυτοτελή κλάδο δικαίου. Ειδικότερα ειδικευόμαστε:

  • Στην παροχή νομικών υπηρεσιών τόσο σε αναθέτουσες Αρχές όσο και σε υποψήφιους αναδόχους (οικονομικούς φορείς), αφενός κατά τις διαγωνιστικές διαδικασίες, αφετέρου κατά την εκπροσώπηση τους σε δικαστικές διαφορές.
  • Στη νομική επεξεργασία εγγράφων δημόσιας σύμβασης (τεύχη διακηρύξεων, πρακτικά διαγωνισμών, συμβάσεις κ.λπ.).
  • Στην παροχή γνωμοδοτικών νομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε θέματα δημοσίων συμβάσεων.
  • Στην επίλυση νομικών ζητημάτων που αναφύονται σε οιοδήποτε στάδιο διαγωνιστικών διαδικασιών, στην υποστήριξη επιτροπών διαγωνισμών ενόψει ενστάσεων ή προσφυγών, καθώς επίσης και κατά τη συμβατική διάρκεια των έργων.

Αναφορικά δε με τις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων που εκτελούνται σε υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ειδικευόμαστε:

  • Στην παροχή γνωμοδοτικών υπηρεσιών και νομικών οδηγιών και κατευθύνσεων σε Αναθέτουσες Αρχές για τις επιμέρους ενέργειες και δαπάνες στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, σε εναρμόνιση με τις κείμενες διατάξεις τόσο του ν. 4314/2014 όπως ισχύει, την ισχύουσα ΥΠΑΣΥΔ, το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, καθώς και τις λοιπές νομοθετικές και κανονιστικές προβλέψεις (εγκυκλίους κ.λπ) των αρμόδιων θεσμικών και διαχειριστικών αρχών.
  • Στο νομικό έλεγχο των διαχειριστικών εγγράφων (εκθέσεων προόδου, δελτίων δηλώσεων δαπανών κ.λπ) στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Τονίζεται ότι η εξειδικευμένη νομική υποστήριξη της εταιρίας μας λαμβάνει υπόψη το ιδιαιτέρως πολύπλοκο πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και την ΥΠΑΣΥΔ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση του προγράμματος, η νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών και να εκμηδενιστεί ο κίνδυνος επιβολής τυχόν δημοσιονομικών διορθώσεων από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Η δικηγορική εταιρία μας έχει επανειλημμένα αναλάβει με απόλυτη επιτυχία την εξειδικευμένη νομική υποστήριξη εκπροσώπων φορέων – δικαιούχων προγραμμάτων ΕΣΠΑ ενώπιον της Επιτροπής Δημοσιονομικού ελέγχου (ΕΔΕΛ).