Σχεδιασμός και ανάπτυξη της μελέτης Εκτίμησης Αντίκτυπου Προστασίας Δεδομένων (DPIA) στο πλαίσιο της σύννομης και ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος ανανέωσης αδειών οδήγησης.

Η Δικηγορική μας Εταιρεία, στο πλαίσιο της σύννομης και ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος ανανέωσης αδειών οδήγησης, ανέλαβε το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της μελέτης Εκτίμησης Αντίκτυπου Προστασίας Δεδομένων (DPIA).
Κατά την διενέργεια της μελέτης η Εταιρεία μας παρείχε συστάσεις και οδηγίες αναφορικά με:
α) την εκτίμηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας της εν λόγω επεξεργασίας σε συνάρτηση με τους σκοπούς,
β) την εκτίμηση των κινδύνων για τα δικαιώματα και
τις ελευθερίες των πολιτών
γ) τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα αντιμετώπισης των
κινδύνων, περιλαμβανομένων των εγγυήσεων, των μέτρων και μηχανισμών ασφάλειας, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα των υποκειμένων των δεδομένων.
Την ομάδα έργου στελέχωσαν οι κα. Χαρά Ζέρβα, Manager
Partner, Ήρα Χιώνη, Senior Counsel, Head of the GDPR team, Ιουλία Κωνσταντίνου, Senior Associate και Αλεξία Μάτσακα, Associate.

https://www.facebook.com/lchristopoulos/posts/10159779249774025