ΕΛΕΝΑ Α. ΜΠΑΜΠΑΣΙΩΤΗ

ΕΛΕΝΑ Α. ΜΠΑΜΠΑΣΙΩΤΗ

Δικηγόρος, LL.M.

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1992. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2019.

Σπουδές

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τομέας Δημοσίου Δικαίου (Κατεύθυνση: Ελληνογαλλικό Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα, Τμήμα Νομικής (LL.M., 2022-2023).
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τομέας Δημοσίου Δικαίου (Κατεύθυνση: Ελληνογαλλικό Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο), Πανεπιστήμιο του Bordeaux, Γαλλία, Σχολή Νομικής και Πολιτικής Επιστήμης (LL.M. / Master II, 2022-2023).
 • Πτυχίο Νομικής Σχολής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα, Τμήμα Νομικής (LL.B, 2017).
 • Φοίτηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, Πανεπιστήμιο Στρασβούργου, Γαλλία, Σχολή Νομικών, Πολιτικών Επιστημών και Διοίκησης (Φεβρουάριος 2014- Ιούλιος 2014).
 • Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, Φοίτηση στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ελλάδα, Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.) (2010-2012).

Μελέτες - Δημοσιεύσεις

 • Αποδεικτικά μέσα με παράνομη προέλευση στο πλαίσιο της πάταξης της φοροδιαφυγής – Επιστημονική αξιολόγηση υπό το πρίσμα της ποινικής και της διοικητικής δικονομίας καθώς και στο πλαίσιο της διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής (Διπλωματική Εργασία στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο), 2023.
 • «Η έννοια της απλής συνέργειας στο έγκλημα της εκβίασης κατά τη νομολογία» (Ακαδημαϊκή Εργασία στο πλαίσιο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών / LL.B της Νομικής Σχολής, Επιβλέπων: Δρ. Κωνσταντίνος Βαθιώτης), 2014.

Επαγγελματική δραστηριότητα:

Χειρισμός νομικών υποθέσεων και παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης στα ακόλουθα πεδία:

 • Δημόσιο Δίκαιο (Διοικητικό Δίκαιο, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, Δημόσιες Συμβάσεις): Διεξαγωγή έρευνας σε υποθέσεις νομικού ενδιαφέροντος, μελέτη νομοθεσίας και νομολογίας για την παροχή νομικής συνδρομής σε τρέχουσες υποθέσεις, παροχή νομικών συμβουλών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την επιλογή των βέλτιστων δυνατών λύσεων, σύνταξη και έλεγχος διαφόρων δικογράφων, συνεργασία με τους επικεφαλής πολυεθνικών εταιρειών στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης κατά τη συμμετοχή τους ως υποψήφιοι ανάδοχοι σε δημόσιους διαγωνισμούς με στόχο την επίτευξη του πιο επωφελούς αποτελέσματος, σύνταξη και κατάθεση προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. για διαφορές ανακύπτουσες κατά τη διαγωνιστική διαδικασία,
 • Χειρισμός πλήθους υποθέσεων Ποινικού Δικαίου: Μεταξύ άλλων, οικονομικά εγκλήματα (νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση κοκ.), εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας, παραβάσεις του Νόμου 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών κοκ., καθώς και χειρισμός υποθέσεων Αστικού Δικαίου: Οικογενειακό Δίκαιο, Εμπράγματο Δίκαιο, Ενοχικό Δίκαιο κλπ., σύνταξη, έλεγχος και κατάθεση δικογράφων, εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και αρμοδίων Αρχών,
 • Παροχή νομικών υπηρεσιών σε ζητήματα ακίνητης περιουσίας φυσικών και νομικών προσώπων (μισθώσεις αστικές και εμπορικές, προσημείωση υποθήκης-υποθήκη, μεταβιβάσεις) καθώς και σε υποθέσεις σχετικές με το Δίκαιο Αλλοδαπών,
 • Παροχή νομικής υποστήριξης σε ζητήματα ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (N. 3869/2010) σε όλα τα στάδια, ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, εκπροσώπηση σε δικαστικές και εξωδικαστικές διαδικασίες, αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κοκ.,
 • Μετάφραση νομικών κειμένων και εγγράφων από την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα στην ελληνική και αντίστροφη μετάφραση από την ελληνική στις παραπάνω γλώσσες.

Σεμινάρια / Συνέδρια

 • 8ο Ετήσιο Νομικό Συνέδριο: “Δίκαιο Συναλλαγών”, Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, Ιανουάριος 2019,
 • Σεμινάριο: “Training of Lawyers on the Law regarding Violence Against Women (TRAVAW)”, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών σε συνεργασία με το Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE) και το Ίδρυμα Ευρωπαίων Δικηγόρων (European Lawyers Foundation), Ιούνιος 2017,
 • 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο: “Πιστωτικά Ιδρύματα: Νομικές & Θεσμικές Όψεις”, Ένωση Ελλήνων Νομικών e-Θέμις, Μάρτιος 2016.

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων, Ποινικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Συνταγματικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Δίκαιο Αλλοδαπών

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • e.babasioti@kanell.gr