Άρθρο της Χαράς Ζέρβα, Διαχειρίστριας – Εταίρου της δικηγορικής μας εταιρείας και της Ήρας – Μαρίας Χιώνη Εταίρου, στο τεύχος 26, μηνός Μαϊου – Ιουνίου, του περιοδικού LAWYER, με τίτλο “Ο αντίκτυπος του Ενωσιακού Πλαισίου Προστασίας Δεδομένων στην εταιρική διακυβέρνηση και στις υποχρεώσεις κανονιστικής συμμόρφωσης.