ΚΛΑΙΡΗ Κ. ΛΑΔΑ

ΚΛΑΙΡΗ Κ. ΛΑΔΑ

Δικηγόρος

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1994. Δικηγόρος – Συνεργάτης στο δικηγορικό γραφείο «Νικόλας Κανελλόπουλος & Συνεργάτες» από το 1994 έως το 2012. Εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «Νικόλας Κανελλόπουλος Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες» από το 2012.

Σπουδές

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (Πτυχίο Νομικής, 1992).

Άρθρα - Μελέτες

 • Εκτέλεση επί Ενυπόθηκων Ακινήτων και Ικανοποίηση Δανειστών, 1991.
 • Ενεχυρίαση Μετοχών από τραπεζικούς δανειστές, 1993.
 • Όροι συμβάσεων αλληλόχρεων λογαριασμών, 1996.

Επαγγελματική Δραστηριότητα

 • Νομική Σύμβουλος σε Τραπεζικά και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (Τράπεζες, Εταιρείες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, κλπ).
 • Παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης σε τραπεζικά και επενδυτικά ιδρύματα. Εξειδίκευση σε: Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και αντίστροφης χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale & lease back), Συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), Συμβάσεις δανεισμού (βραχυπρόθεσμου – μακροπρόθεσμου) – Συμβάσεις αλληλόχρεου λογαριασμού, κλπ, Συμβάσεις margin accounts, Συμβάσεις Ομολογιακών Δανείων (μετατρέψιμων ή μη, κλπ) – Συμβάσεις Κοινοπρακτικών Δανείων μετά των συνοδών αυτών συμβάσεων (Πρόγραμμα Εκδόσεως Ομολογιακού Δανείου, Σύμβαση Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου Ομολογιούχων, κλπ), Τιτλοποίηση απαιτήσεων, Προγράμματα Χρηματοδότησης, Συγχρηματοδούμενα Προγράμματα.
 • Νομική Σύμβουλος υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών.
 • Νομική Σύμβουλος σε ελληνικές και αλλοδαπές εταιρείες καθώς και σε εισηγμένες στο ΧΑΑ.
 • Νομική υποστήριξη σε διαδικασίες συγχωνεύσεων και εξαγορών εταιρειών, κατάρτιση συμφωνητικών μετόχων (Shareholders Agreements, Share Purchase Agreements, Legal Due Diligence Reports and Evaluations, Subscription Agreements, κλπ)
 • Νομική υποστήριξη σε εξειδικευμένα ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης σε ανώνυμες εταιρείες και τραπεζικά ιδρύματα.
 • Ίδρυση ελληνικών ιδρυμάτων και παροχή νομικών συμβουλών σε εμπορικά και φορολογικά θέματα.
 • Έλεγχος προ εξαγοράς (due diligence) ελληνικών και αλλοδαπών εταιρειών.
 • Κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων και συμφωνιών.
 • Κατάρτιση εμπορικών συμφωνιών μεταξύ ελληνικών και αλλοδαπών εταιρειών (ειδικότερα: συμβάσεις αντιπροσωπείας, διανομής, franchising, δικαιώματος χρήσης εμπορικών σημάτων).
 • Νομική Σύμβουλος Αναθετουσών Αρχών (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) και διαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων, επί πάσης φύσεως ζητημάτων διενέργειας δημοσίων διαγωνισμών και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων του ν. 4412/2016, συμβάσεων παραχώρησης του ν. 4413/2016, καθώς και συμβάσεων ΣΔΙΤ του ν. 3389/2005, τόσο σε προσυμβατικό στάδιο, όσο και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης. Ενδεικτικά, διαμόρφωση διακηρύξεων και συμβάσεων για υπηρεσίες, προμήθειες και έργα, προετοιμασία προσφορών και συμμετοχής σε προγράμματα ΣΔΙΤ, νομική υποστήριξη για την κατάρτιση του γενικού επιχειρηματικού σχεδίου διαδικασίες, υλοποίηση ενεργειών ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, νομική υποστήριξη Επιτροπών, συλλογή και υποβολή στοιχείων σε φορείς, όπως το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, επιμέλεια δικογράφων ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Εφετείων και του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
 • Παροχή νομικής συνδρομής για τη συμμετοχή και την υλοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ από ΝΠΙΔ (ενδεικτικά, διαδικασία λήψης διαχειριστικής επάρκειας, υποβολή τεχνικών δελτίων, σύνταξη πρόσκλησης υλοποίησης πράξης κ.ο.κ.).
 • Νομική υποστήριξη ΤΑΙΠΕΔ σε πάσης φύσεως ζητήματα διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων (δημόσια έργα υποδομών, παραχωρήσεις, ΣΔΙΤ κλπ), τόσο κατά το προσυμβατικό στάδιο, όσο και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης. Ενδεικτικά, συμβάσεις του αναπτυξιακού προγράμματος συμβάσεων στρατηγικής σημασίας αρ. 126 ν. 4799/2021.
 • Παροχή νομικής υποστήριξης για την ωρίμανση και αξιοποίηση ακινήτων (ΕΕΣΥΠ Α.Ε.).
 • Κατάρτιση συμβάσεων διανομής και αντιπροσωπείας μεταξύ ελληνικής εταιρείας καπνοβιομηχανίας και εταιρειών με έδρα την Κίνα, Βαλκάνια και Μεσόγειο.
 • Παροχή νομικής υποστήριξης σε θέματα εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την παραγωγή, πώληση και διανομή προϊόντων καπνού.
 • Κατοχύρωση βιομηχανικών ευρεσιτεχνιών στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων στο Υπουργείο Ανάπτυξης με εξειδίκευση στο Δίκαιο Σημάτων και Ευρεσιτεχνιών.
 • Παράσταση ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, Εφετείων και Πρωτοδικείων.
 • Παροχή νομικής υποστήριξης σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Prodea Investments ΑΕΕΑΠ), σε ζητήματα επενδύσεων και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (συμβάσεις μεταβίβασης, εκθέσεις ελέγχου τίτλων, κλπ).
 • Παροχή νομικής υποστήριξης σε τραπεζικά ιδρύματα (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ALHPA BANK) σε ζητήματα απόκτησης και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (έλεγχος νομικής κατάστασης, συμβάσεις αγοραπωλησίας ακινήτων, κατακύρωση πλειστηριασμών, κλπ).
 • Παραστάσεις σε συμβόλαια ακινήτων και διενέργεια ελέγχων ακινήτων με ειδικά ζητήματα στα κατά τόπους Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία.
 • Συγγραφή και χειρισμός αγωγών για αξιώσεις από ιατρική αμέλεια και τροχαία ατυχήματα και δικαστική εκπροσώπηση ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων σε όλους τους βαθμούς.

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά.

Πεδίο Ενασχόλησης

Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς και Χρηματιστηριακό Δίκαιο, Πτωχευτικό δίκαιο, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Συμβάσεις Αντιπροσωπείας και Διανομής, Σύγχρονες Μορφές Συμβάσεων (Leasing, Franchising, Factoring), Νομικοί Έλεγχοι, Εξαγορές και Συγχωνεύσεις, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Σήματα, Δημόσιο Δίκαιο, Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Εμπράγματο Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Δίκαιο Ενέργειας.

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • c.lada@kanell.gr