ΚΛΑΙΡΗ Κ. ΛΑΔΑ

ΚΛΑΙΡΗ Κ. ΛΑΔΑ

Δικηγόρος

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω – Εταίρος (Senior Partner) της δικηγορικής μας εταιρείας από το 2012, είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1994, ενώ αποτελεί εν γένει Συνεργάτη της δικηγορικής μας εταιρείας, ήδη από το 1994.

Σπουδές

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (Πτυχίο Νομικής, 1992).

Άρθρα - Μελέτες

 • Εκτέλεση επί Ενυπόθηκων Ακινήτων και Ικανοποίηση Δανειστών, 1991.
 • Ενεχυρίαση Μετοχών από τραπεζικούς δανειστές, 1993.
 • Όροι συμβάσεων αλληλόχρεων λογαριασμών, 1996.

Επαγγελματική Δραστηριότητα

Νομική Σύμβουλος σε δημόσιους οργανισμούς, καθώς και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπά και αλλοδαπά. Έχει εξειδικευμένη εμπειρία στο Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο, ενώ στους τομείς ενασχόλησής της περιλαμβάνονται επιπλέον: Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς και Χρηματιστηριακό Δίκαιο, Δίκαιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, Πτωχευτικό δίκαιο, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Συμβάσεις Αντιπροσωπείας και Διανομής, Σύγχρονες Μορφές Συμβάσεων (Leasing, Franchising, Factoring), Νομικοί Έλεγχοι, Εξαγορές και Συγχωνεύσεις, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Σήματα, Δημόσιο Δίκαιο, Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Εμπράγματο Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Δίκαιο Ενέργειας. Μιλάει άπταιστα αγγλικά και γαλλικά.

Ειδικότερα, διατελεί Υπεύθυνη Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην ανώνυμη εταιρεία «HELLENIC TRAIN- ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Head και εποπτεύον Εταίρος – Συντονιστής στην ομάδα έργου της NKLAW FIRM που έχει αναλάβει το  έργο κανονιστικής συμμόρφωσης της «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε.», ενώ παράλληλα έχει διατελέσει  Νομική Σύμβουλος:

 • σε Τραπεζικά και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (Τράπεζες, Εταιρείες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, κλπ), ειδικότερα, σε συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και αντίστροφης χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale & lease back), Συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), Συμβάσεις δανεισμού (βραχυπρόθεσμου – μακροπρόθεσμου) – Συμβάσεις αλληλόχρεου λογαριασμού, κλπ, Συμβάσεις margin accounts, Συμβάσεις Ομολογιακών Δανείων (μετατρέψιμων ή μη, κλπ) – Συμβάσεις Κοινοπρακτικών Δανείων μετά των συνοδών αυτών συμβάσεων (Πρόγραμμα Εκδόσεως Ομολογιακού Δανείου, Σύμβαση Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου Ομολογιούχων, κλπ), Τιτλοποίηση απαιτήσεων, Προγράμματα Χρηματοδότησης, Συγχρηματοδούμενα Προγράμματα.
 • σε υπό εκκαθάριση ασφαλιστικές εταιρείες.
 • σε ελληνικές και αλλοδαπές εταιρείες καθώς και σε εισηγμένες στο ΧΑΑ.
 • σε διαδικασίες συγχωνεύσεων και εξαγορών εταιρειών, καθώς και κατάρτισης συμφωνητικών μετόχων (Shareholders Agreements, Share Purchase Agreements, Legal Due Diligence Reports and Evaluations, Subscription Agreements, κλπ).
 • σε εξειδικευμένα ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης σε ανώνυμες εταιρείες και τραπεζικά ιδρύματα.
 • κατά την ίδρυση ελληνικών ιδρυμάτων, καθώς και την παροχή νομικών συμβουλών σε εμπορικά και φορολογικά θέματα.
 • για τον έλεγχο προ εξαγοράς (due diligence) ελληνικών και αλλοδαπών εταιρειών.
 • κατά την κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων και συμφωνιών.
 • κατά την κατάρτιση εμπορικών συμφωνιών μεταξύ ελληνικών και αλλοδαπών εταιρειών (ειδικότερα: συμβάσεις αντιπροσωπείας, διανομής, franchising, δικαιώματος χρήσης εμπορικών σημάτων).
 • Αναθετουσών Αρχών (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) και διαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων, επί πάσης φύσεως ζητημάτων διενέργειας δημοσίων διαγωνισμών και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων του ν. 4412/2016, συμβάσεων παραχώρησης του ν. 4413/2016, καθώς και συμβάσεων ΣΔΙΤ του ν. 3389/2005, τόσο σε προσυμβατικό στάδιο, όσο και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης. Ενδεικτικά, διαμόρφωση διακηρύξεων και συμβάσεων για υπηρεσίες, προμήθειες και έργα, προετοιμασία προσφορών και συμμετοχής σε προγράμματα ΣΔΙΤ, νομική υποστήριξη για την κατάρτιση του γενικού επιχειρηματικού σχεδίου, διαδικασίες για την υλοποίηση ενεργειών ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, νομική υποστήριξη Επιτροπών, συλλογή και υποβολή στοιχείων σε φορείς, όπως το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, επιμέλεια δικογράφων ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Εφετείων και του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και προδικαστικών προσφυγών, ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
 • για τη συμμετοχή και την υλοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ από ΝΠΙΔ (ενδεικτικά, διαδικασία λήψης διαχειριστικής επάρκειας, υποβολή τεχνικών δελτίων, σύνταξη πρόσκλησης υλοποίησης πράξης κ.ο.κ.).
 • στο ΤΑΙΠΕΔ σε πάσης φύσεως ζητήματα διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων (δημόσια έργα υποδομών, παραχωρήσεις, ΣΔΙΤ κλπ), τόσο κατά το προσυμβατικό στάδιο, όσο και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης. Ενδεικτικά, συμβάσεις του αναπτυξιακού προγράμματος συμβάσεων στρατηγικής σημασίας αρ. 126 ν. 4799/2021.
 • για την ωρίμανση και αξιοποίηση ακινήτων (ΕΕΣΥΠ Α.Ε.) καθώς και σε ζητήματα εταιρικού δίκαιου και εταιρικής διακυβέρνησης (2021 – σήμερα).
 • κατά την κατάρτιση συμβάσεων διανομής και αντιπροσωπείας μεταξύ ελληνικής εταιρείας καπνοβιομηχανίας και εταιρειών με έδρα την Κίνα, τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο.
 • σε θέματα εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την παραγωγή, πώληση και διανομή προϊόντων καπνού.
 • για την κατοχύρωση βιομηχανικών ευρεσιτεχνιών στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων στο Υπουργείο Ανάπτυξης, με εξειδίκευση στο Δίκαιο Σημάτων και Ευρεσιτεχνιών.
 • της Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Prodea Investments ΑΕΕΑΠ), σε ζητήματα επενδύσεων και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (συμβάσεις μεταβίβασης, εκθέσεις ελέγχου τίτλων, κλπ).
 • σε τραπεζικά ιδρύματα (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ALPHA BANK) σε ζητήματα απόκτησης και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (έλεγχος νομικής κατάστασης, συμβάσεις αγοραπωλησίας ακινήτων, κατακύρωση πλειστηριασμών, κλπ).

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά.

Πεδίο Ενασχόλησης

Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς και Χρηματιστηριακό Δίκαιο, Πτωχευτικό δίκαιο, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Συμβάσεις Αντιπροσωπείας και Διανομής, Σύγχρονες Μορφές Συμβάσεων (Leasing, Franchising, Factoring), Νομικοί Έλεγχοι, Εξαγορές και Συγχωνεύσεις, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Σήματα, Δημόσιο Δίκαιο, Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Εμπράγματο Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Δίκαιο Ενέργειας.

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • c.lada@kanell.gr