Νέες ρυθμίσεις του Ν 4412.2016 για τις “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”.