Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό Δίκαιο

Οι δικηγόροι μας διαθέτουν στέρεο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και πρακτική γνώση για το χειρισμό ζητημάτων τραπεζικού και χρηματοοικονομικού δικαίου, γεγονός που καθιστά την εταιρεία μας την πρώτη επιλογή μεγάλων πιστωτικών ιδρυμάτων, που αναγνωρίζουν την καινοτομία στην προσέγγισή μας και τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μας. Γνωρίζοντας το συχνά δαιδαλώδες θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, καθώς και την ανάγκη αμεσότητας στη λήψη αποφάσεων και την εκτέλεσή τους, η ομάδα μας ανταποκρίνεται ταχέως και αποτελεσματικά σε κάθε ζήτημα, είτε αυτό αφορά αναδιαρθρώσεις οφειλών μεγάλης κλίμακας, είτε συναλλαγές με χρεόγραφα μεγάλης αξίας είτε άλλες χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Ειδικότερες περιπτώσεις που έχουμε χειριστεί περιλαμβάνουν την παροχή εξειδικευμένων γνωμοδοτήσεων και καθοδήγησης σχετικά με την ad hoc εφαρμογή άρθρων του κ.ν. 2190/1920, που αφορούν σε παροχή χρηματοδότησης και εξασφαλίσεων μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών.

Πέραν τούτων, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη σύνθετων συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης και πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται ρήτρες σχετικά με την προεξόφληση, αξιολόγηση φερεγγυότητας του αντισυμβαλλομένου, ανάκτηση, λογιστικά μεγέθη και σε ορισμένες περιπτώσεις αποδοχή του πιστωτικού κινδύνου, ανάλογα τη μορφή της σύμβασης και τις απαιτήσεις του πελάτη μας.