Φορολογικό Δίκαιο

Σε ένα ασταθές οικονομικό περιβάλλον, ειδικά στην Ελλάδα, το φορολογικό καθεστώς εξελίσσεται και έχει καταστεί πιο περίπλοκο από ποτέ. Σήμερα, οι κυβερνητικές προσπάθειες για αύξηση και συγκράτηση των δημοσίων και φορολογικών εσόδων θέτουν καινούριες και δύσκολες προκλήσεις για το φορολογικό σχεδιασμό και την επίλυση των σχετικών διαφορών.

Η πολυπλοκότητα των φορολογικών θεμάτων απαιτεί οι εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα να εμβαθύνουν τη γνώση τους στην εθνική φορολογική νομοθεσία καθώς και στις διεθνείς συμβάσεις. Δεδομένης της πρακτικής εμπειρίας και του ακαδημαϊκού υποβάθρου των δικηγόρων μας, οι εντολείς μας αναζητούν τις συμβουλές μας με σκοπό να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους, λαμβάνοντας υπόψη το δαιδαλώδες της εθνικής φορολογικής νομοθεσίας και τη διασυνοριακή φύση των επίκαιρων φορολογικών υποθέσεων.

Η επιλογή του ευνοϊκότερου φορολογικού καθεστώτος, η απομείωση ενδεχόμενων κινδύνων, η αποφυγή φορολογικών αμφισβητήσεων και αντιπαραθέσεων και η επιτυχής επίλυση των αναπόφευκτων διενέξεων αποτελούν στόχους τους οποίους η ομάδα μας εκπληρώνει με τον αποτελεσματικότερο τρόπο από την ομάδα μας, καθώς διαθέτει εμπειρία σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο. Προκειμένου να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους, συνεργαζόμαστε συστηματικά και αποτελεσματικά με τους εντολείς μας, είτε πρόκειται για φορολογικές υποθέσεις εθνικού ενδιαφέροντος είτε για αντίστοιχες διασυνοριακού χαρακτήρα, παρέχοντας υπηρεσίες και υποστήριξη σχετικά με την επιλογή του ευνοϊκότερου φορολογικού καθεστώτος ή αναζητώντας τη βέλτιστη λυση επί αστικών ή ποινικών φορολογικών διενέξεων.

Κατανοούμε απόλυτα τον τομέα και τη νομική πολυπλοκότητα της φορολογίας. Η ομάδα μας είναι αναγνωρισμένη για τον πρωτοποριακό τρόπο προσέγγισης των φορολογικών θεμάτων, όπως και για τη λήψη πρωτοβουλιών σχετικά με την τροποποίηση της φορολογικής νομοθεσίας.