Εργατικό Δίκαιο και Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

Οι άρτια εκπαιδευμένοι δικηγόροι μας αναλαμβάνουν και χειρίζονται με επιτυχία υποθέσεις εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου, έχοντας εμπειρία στην εκπροσώπηση τόσο εργαζομένων όσο και εργοδοτών ενώπιον όλων των βαθμών δικαστηρίων. Έργο μας είναι η παροχή νομικών υπηρεσιών αναφορικά με την εφαρμογή του σύνθετου νομικού πλέγματος που διέπει τις εργατικές και κοινωνικοασφαλιστικές σχέσεις, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του πελάτη, την πρόληψη και αποφυγή κινδύνων και παραβάσεων.

Μεγάλο εύρος πελατών, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα, συμπεριλαμβανομένων και θεσμικών κοινωνικών εταίρων, εμπιστεύονται την εταιρεία μας για την παροχή υπηρεσιών για τη νομική αλλά και τη στρατηγική διαχείριση θεμάτων όπως η κατάρτιση και καταγγελία συμβάσεων, η καταβολή αποζημιώσεων, η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, η μισθοδοσία και οι όροι ασφάλισης, η δράση συνδικαλιστικών σωματείων, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η ασφάλεια του χώρου εργασίας. Οι εντολείς μας απευθύνονται σε εμάς για την παροχή συμβουλών σχετικά με την καθημερινή διαχείριση και αντιμετώπιση ποικίλων εργατικού ενδιαφέροντος υποθέσεων, μεταξύ των οποίων οι σχέσεις εργαζομένων-εργοδοτών, οι συνθήκες απασχόλησης, η εξωτερική ανάθεση έργου, καθώς και η εκπόνηση προγραμμάτων επιμόρφωσης του προσωπικού.

Σε περίπτωση που ανακύψουν διαφορές προς επίλυση ενώπιον Δικαστηρίων ή διοικητικών αρχών και υπηρεσιών, όπως το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, οι δικηγόροι μας μεριμνούν με απόλυτη επιμέλεια και προσωπικά για κάθε υπόθεση εκάστου εντολέα μας, εκπροσωπώντας τα συμφέροντά του με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Προς το σκοπό αυτό, αντί της δικαστικής οδού, πολύ συχνά προτείνουμε και υιοθετούμε την οδό του νέου θεσμού της διαμεσολάβησης, η οποία συμβάλλει στην ταχύτερη αντιμετώπιση της διαφοράς, γεγονός το οποίο έχουν ήδη ασπαστεί ασμένως πολλοί εντολείς μας.