Δημόσιο Δίκαιο

Η ομάδα μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου και παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε όλες τις πτυχές του συμπεριλαμβανομένων των εξής: δημόσιες συμβάσεις, κρατικά περιουσιακά στοιχεία, ανθρώπινα δικαιώματα, διοικητικές άδειες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δικαστηριακή επίλυση διαφορών δημοσίων δικαίου, συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα,  ζητήματα διοικητικών παραβάσεων και προστίμων, ζητήματα περιβαλλοντικού και πολεοδομικού δικαίου.

Πέρα από την πολυετή δικαστηριακή και πρακτική εμπειρία των δικηγόρων μας ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων όλων των βαθμών, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου της Επικρατείας, η ομάδα μας έχει αποκτήσει σημαντική εξειδίκευση στην σύνταξη νομοθετικών διατάξεων σε συνεργασία με Υπουργεία και άλλους δημόσιους οργανισμούς. Παρέχουμε υπηρεσίες σε μεγάλο αριθμό δημόσιων οργανισμών και φορέων σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών τους, όπως επίσης και με τη θέσπιση, εφαρμογή και ερμηνεία της νομοθεσίας. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εξοικείωση με την πολυπλοκότητα και τις προκλήσεις του συγκεκριμένου δικαιϊκού κλάδου και αντιστρόφως, προσφέρουμε στους πελάτες μας που ανήκουν στη σφαίρα του δημόσιου τομέα, συνδρομή, λαμβάνοντας υπόψη την οπτική και του ιδιωτικού τομέα.

Το πελατολόγιό μας συμπεριλαμβάνει δημόσιες αρχές και φορείς, ΔΕΚΟ, χορηγούς, πιστωτικά ιδρύματα και δημόσιες επιχειρήσεις. Η ομάδα μας παρέχει υπηρεσίες στους διαφορετικούς πελάτες της τόσο στις διασυνοριακές όσο και στις εθνικές συναλλαγές του δημοσίου τομέα. Οι εντολείς μας απολαμβάνουν την άμεση και άρτια παροχή των υπηρεσιών μας, καθώς προσεγγίζουμε τις υποθέσεις τους από διάφορες οπτικές, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον οικονομικό παράγοντα όσο και το νομικό πλαίσιο.