Δίκαιο Επενδύσεων

Τα επενδυτικά κίνητρα, είτε οριζόντια είτε τομεακά, είναι διαρκώς μεταβαλλόμενα και καλύπτουν πολλούς τομείς. Αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας με μόνο σκοπό την προώθηση των συμφερόντων των πελατών μας, τους παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε υποθέσεις που αφορούν την υπαγωγή της επένδυσής τους στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων, στην επιτάχυνση των δανειοδοτικών διαδικασιών και στη συναλλαγή με δημόσιους φορείς που είναι αρμόδιοι για κάθε πτυχή ενός έργου.

Ιδίως η νομοθεσία περί στρατηγικών επενδύσεων λειτουργεί ως ένα μηχανισμός διευκόλυνσης και σύντομης ολοκλήρωσης διαδικασιών που απορρέουν στην επωφελή αξιοποίηση παραγωγικών συντελεστών, όπως η γη, μηχανήματα, ανθρώπινο δυναμικό και κεφάλαιο, είτε μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, είτε μέσω ιδιωτικών συνεργειών.

Οι δικηγόροι μας γνωρίζουν με ακρίβεια το ισχύον πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων και υποστηρίζουν τους πελάτες μας ως προς τη συγκέντρωση των αναγκαίων προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, με γνώμονα την αποκόμιση του μεγαλύτερου δυνατού οφέλους, είτε αυτό θα είναι φορολογική απαλλαγή, είτε επιδότηση είτε συμψηφισμός οφειλών, είτε άλλου είδους προνόμιο.

Το δίκαιο κρατικών ενισχύσεων συνιστά μεγάλο τμήμα των εργασιών της εταιρείας μας, κυρίως λόγω της αδιάλειπτης ενασχόλησής μας με συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020, αλλά και με το προηγούμενο καθεστώς (ΕΣΠΑ 2007-2013). Κατευθύνουμε τους πελάτες μας μέσα από την εκτεταμένη γραφειοκρατία, αναλαμβάνουμε την εκπροσώπησή τους σε δημόσιες αρχές και τους παρέχουμε κάθε δυνατή συνδρομή καθ’ όλη τη διάρκεια του επενδυτικού κύκλου.