Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων

Η εταιρεία μας έχει ειδική εμπειρία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, ως αυτοτελή κλάδο δικαίου. Εξειδικεύομαστε:

  • Στην παροχή νομικών υπηρεσιών τόσο σε αναθέτουσας Αρχές όσο και υποψήφιους αναδόχους (οικονομικοί φορείς), αφενός κατά τις διαγωνιστικές διαδικασίες αφετέρου κατά την εκπροσώπηση του σε  δικαστικές διαφορές
  • Στην νομική επεξεργασία εγγράφων δημόσιας σύμβασης (τεύχη διακηρύξεων, πρακτικά διαγωνισμών, συμβάσεις κ.λ.π)
  • Στην παροχή γνωμοδοτικών νομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε θέματα δημοσίων συμβάσεων
  • Στην επίλυση νομικών ζητημάτων που αναφύονται σε οιοδήποτε στάδιο διαγωνιστικών διαδικασιών, υποστήριξη επιτροπών διαγωνισμών ενόψει ενστάσεων ή προσφυγών, καθώς και κατά τη συμβατική διάρκεια των έργων.

Αναφορικά δε με τις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων που εκτελούνται σε υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, εξειδικευόμαστε:

  • Στην παροχή γνωμοδοτικών υπηρεσιών και νομικών οδηγιών και κατευθύνσεων σε Αναθέτουσες Αρχές για τις επιμέρους ενέργειες και δαπάνες στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος, σε εναρμόνιση με τις κείμενες διατάξεις τόσο του ν. 4314/2014 όπως ισχύει, την ισχύουσα ΥΠΑΣΥΔ, το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, καθώς και τις λοιπές νομοθετικές και κανονιστικές προβλέψεις (εγκυκλίους κ.λπ) των αρμόδιων θεσμικών και διαχειριστικών αρχών.
  • Στο νομικό έλεγχο των διαχειριστικών εγγράφων (εκθέσεων προόδου, δελτίων δηλώσεων δαπανών κ.λπ) στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος

Τονίζεται ότι η εξειδικευμένη νομική υποστήριξη της εταιρίας μας λαμβάνει υπόψη το ιδιαιτέρως πολύπλοκο πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και την ΥΠΑΣΥΔ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση του προγράμματος, η νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών και να εκμηδενιστεί ο κίνδυνος επιβολής τυχόν δημοσιονομικών διορθώσεων από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Η δικηγορική εταιρία μας έχει αναλάβει με απόλυτη επιτυχία την εξειδικευμένη νομική υποστήριξη εκπροσώπων φορέων – δικαιούχων προγραμμάτων ΕΣΠΑ ενώπιον της Επιτροπής Δημοσιονομικού ελέγχου (ΕΔΕΛ).