Συμβάσεις Αντιπροσωπείας, Διανομής και Δικαιόχρησης

Οι δικηγόροι μας, έχουν ουσιαστική γνώση των αναγκών της επιχειρηματικής αγοράς και πρακτική εμπειρία στην διαμόρφωση και υλοποίηση μεγάλων εμπορικών συναλλαγών, με πιο χαρακτηριστικές την αντιπροσωπεία, τη διανομή και τη δικαιόχρηση. Η εκτεταμένη ενασχόλησή μας με ζητήματα επιχειρηματικής στρατηγικής μας έχει εξασφαλίσει τη δυνατότητα να χειριζόμαστε ακόμα και τις πιο ευαίσθητες εμπορικά υποθέσεις των εντολέων μας, όπως θέματα τεχνογνωσίας, βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικών απορρήτων και γενικών ρητρών.

Με εφόδιο τις στέρεες γνώσεις μας και την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει από την επιτυχή διαχείριση του διαρκώς αυξανόμενου όγκου εμπορικών συμβάσεων που αναλαμβάνουμε, διαμορφώνουμε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με τους πελάτες μας, ενθαρρύνοντας την αμοιβαία κατανόηση και την αξιοποίηση των εργαλείων μας για την προάσπιση των συμφερόντων των εντολέων μας.