Εταιρικό Δίκαιο

Οι συναλλαγές που εμπίπτουν στο εταιρικό δίκαιο αποτελούν πολύ μεγάλο τμήμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας μας, καθώς επικεντρωνόμαστε ενδεικτικά, στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφορώσες ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, εμπορικές δραστηριότητες, όπως συγχωνεύσεις και εξαγορές και θέματα των μετόχων και της διοίκησης. Η ομάδα μας απαρτίζεται από εξειδικευμένους δικηγόρους, με εκτεταμένη εμπειρία στον επιτυχή χειρισμό πολύπλοκων υποθέσεων, στην εξεύρεση κατάλληλων λύσεων για τους πελάτες μας και στην αναζήτηση της ιδανικής -από εταιρική και φορολογική σκοπιά- νομικής οδού για τις επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τους και το αντικείμενο της επιχείρησής τους.

Η ομάδα μας παρέχει λεπτομερείς συμβουλές σχετικά με τα στάδια που απαιτούνται για τη σύσταση εταιρειών και συνδεδεμένων με αυτές οντοτήτων, αναλαμβάνοντας την σύνταξη κειμένων καταστατικού για όλες τις εταιρικές μορφές και την καταχώρισή τους στις αρμόδιες αρχές, συνεπικουρώντας τις στη λειτουργία της επιχείρησής τους, επιλύοντας ζητήματα εσωτερικών συγκρούσεων συμφερόντων, ακόμα και αν αυτά ανακύπτουν μεταξύ εμπλεκομένων σε διαφορετικές χώρες, συντάσσοντας πρακτικά διοικητικών οργάνων για καθημερινά και μείζονα θέματα, όπως οι αυξήσεις ή μειώσεις μετοχιού κεφαλαίου.

Από τη σύσταση ενός νομικού προσώπου και μέχρι τη διάλυσή του, παρακολουθούμε στενά μαζί με τους πελάτες μας όλα τα θέματα λειτουργίας και διαχείρισης, μεταξύ των οποίων ο διορισμός διοικητών, η χορήγηση εξουσιών εκπροσώπησης, το κλείσιμο της διαχειριστικής χρήσης, η έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η τροποποίηση του καταστατικού, η διανομή μερίσματος και η διάθεση κερδών.

Εξάλλου, οι πελάτες μας είναι αποδέκτες των εξειδικευμένων υπηρεσιών που παρέχουμε στο απαιτητικό πεδίο των συγχωνεύσεων και εξαγορών. Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη των κατάλληλων αποφάσεων εταιρικών οργάνων, καθώς και όλων των σχετικών κειμένων, προβαίνουμε σε νομικό έλεγχο εταιρειών-στόχων και παριστάμεθα ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών αρχών και φορέων που εμπλέκονται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Συντάσσουμε εξωεταιρικές συμβάσεις και συμβάσεις σύμπραξης εταιρειών, και έχουμε συμμετάσχει σε πλήθος μετατροπών, αποσχίσεων και μεταβιβάσεων επιχείρησης