Εναλλακτικές Μορφές Επίλυσης Διαφορών

Η αποκομιδή της μέγιστης δυνατής ωφέλειας για τα εμπλεκόμενα μέρη σε επιχειρηματικές και λοιπές ιδιωτικές συναλλαγές επιτυγχάνεται με την εξασφάλιση ταχείας και άρτιας διεκπεραίωσης των υποθέσεων όσο και γρήγορης επίλυσης τυχόν ανακυπτουσών διαφορών. Εστιάζοντας στην αποτελεσματικότητα και στην περιφρούρηση των συμφερόντων και επιθυμιών των πελατών μας, τους προτρέπουμε στην επιλογή εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών, με προεξάρχουσα τη διαμεσολάβηση.

Στην ομάδα μας περιλαμβάνονται διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές, οι οποίοι εξασφαλίζουν ότι κάθε πελάτης που προσφεύγει στη διαδικασία της διαμεσολάβησης θα αποκομίσει τα σχετικά οφέλη, όπως η ταχύτητα διευθέτησης, η εξασφάλιση της δέσμευσης των μερών, ακόμα και η αποκατάσταση της βιωσιμότητας της σχέσης με το άλλο μέρος. Με τα μέτρα διαφύλαξης της εμπιστευτικότητας των πελατών μας και διασφάλισης της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, εξασφαλίζουμε στους εντολείς μας άμεσα εκτελούμενες και δεσμευτικές συμφωνίες σε εύλογο κόστος.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Διαμεσολάβηση από τον Οργανισμό  Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ)