Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Η εταιρεία μας και οι συνεργάτες της διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων (ν.2472/1997, όπως ισχύει), καθώς και σε όλο το φάσμα που διέπει την αποτελεσματική προστασία του ατόμου και την ακώλυτη κυκλοφορία προσωπικών δεδομένων με τις εγγυήσεις του νόμου.

Επιπλέον η εταιρεία μας παρέχει νομικές συμβουλές και υπηρεσίες σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο της επερχόμενης εφαρμογής του νέου Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία των προσωπικών δεδομένων και του νέου νομικού περιβάλλοντος με το οποίο καλούνται να εναρμονιστούν οι επιχειρήσεις.

Η ομάδα των συνεργατών μας μπορεί να προσφέρει:

  1. άριστη εκπαίδευση των στελεχών κάθε επιχείρησης επί του γενικού και ειδικού θεσμικού πλαισίου για τα προσωπικά δεδομένα και το Γενικό Κανονισμό 2016/679,
  2. ειδική γνώση και πρακτική εμπειρία για το σχεδιασμό και την εκτέλεση ενός συνολικού προγράμματος διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού 2016/679,
  3. εξειδικευμένη υποστήριξη για την αποτελεσματική παρακολούθηση της συμμόρφωσης στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού 2016/679.

Τεχνητή Νοημοσύνη & Κανονιστική Συμμόρφωση:

Η Δικηγορική μας Εταιρεία με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στο δίκαιο του Κυβερνοχώρου και της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επεκτείνει τις υπηρεσίες της στον τομέα του Δικαίου της Τεχνητής Νοημοσύνης. Σε αυτό το πλαίσιο η Δικηγορική μας Εταιρεία προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών με γνώμονα την συμμόρφωση με τον Νόμο 4961/2022, την πρόσφατη Artificial Intelligence Act καθώς και την Οδηγία NIS 2 για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριακών Συστημάτων. Αξιοποιώντας ήδη την εμπειρία των στελεχών της Δικηγορικής μας Εταιρείας στην συμμόρφωση δημοσίων φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), προσφέρουμε υπηρεσίες κατάρτισης Αλγοριθμικών Εκτιμήσεων Αντικτύπου (Αlgorithmic Ιmpact Αssessment ), συμμόρφωσης με το ισχύον εθνικό και ενωσιακό δίκαιο Τεχνητής Νοημοσύνης και κυβερνοασφάλειας , με υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας. Η πολυετής γνώση των νομικών προκλήσεων και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των ιδιαίτερων θεμάτων συμμόρφωσης στον ταχύτατα εξελισσόμενο ψηφιακό κόσμο, μας κατατάσσει ως τον πιο αξιόπιστο συνεργάτη στην ενσωμάτωση και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην επιχειρηματική σας δραστηριότητα.