Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία μας και οι συνεργάτες της διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων (ν.2472/1997, όπως ισχύει), καθώς και σε όλο το φάσμα που διέπει την αποτελεσματική προστασία του ατόμου και την ακώλυτη κυκλοφορία προσωπικών δεδομένων με τις εγγυήσεις του νόμου.

Επιπλέον η εταιρεία μας παρέχει νομικές συμβουλές και υπηρεσίες σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο της επερχόμενης εφαρμογής του νέου Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία των προσωπικών δεδομένων και του νέου νομικού περιβάλλοντος με το οποίο καλούνται να εναρμονιστούν οι επιχειρήσεις.

Η ομάδα των συνεργατών μας μπορεί να προσφέρει:

  1. άριστη εκπαίδευση των στελεχών κάθε επιχείρησης επί του γενικού και ειδικού θεσμικού πλαισίου για τα προσωπικά δεδομένα και το Γενικό Κανονισμό 2016/679,
  2. ειδική γνώση και πρακτική εμπειρία για το σχεδιασμό και την εκτέλεση ενός συνολικού προγράμματος διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού 2016/679,
  3. εξειδικευμένη υποστήριξη για την αποτελεσματική παρακολούθηση της συμμόρφωσης στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού 2016/679.