Δίκαιο Επενδύσεων

Τα επενδυτικά κίνητρα, είτε οριζόντια είτε τομεακά, είναι διαρκώς μεταβαλλόμενα και καλύπτουν πολλούς τομείς. Αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση των συμφερόντων των πελατών μας, παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε υποθέσεις που αφορούν στην υπαγωγή της επένδυσής τους στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων, στην επιτάχυνση των δανειοδοτικών διαδικασιών και στη συναλλαγή με δημόσιους φορείς που είναι αρμόδιοι για την αδειοδότηση ενός έργου.

Ιδίως η νομοθεσία περί στρατηγικών επενδύσεων λειτουργεί ως ένα μηχανισμός διευκόλυνσης και ταχείας ολοκλήρωσης διαδικασιών που συνοψίζονται στην επωφελή αξιοποίηση παραγωγικών συντελεστών, όπως η γη, τα μηχανήματα, το ανθρώπινο δυναμικό και το κεφάλαιο, είτε μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, είτε μέσω ιδιωτικών συνεργειών.

Οι δικηγόροι μας γνωρίζουν με ακρίβεια το ισχύον πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων και υποστηρίζουν τους πελάτες μας ως προς τη συγκέντρωση των αναγκαίων προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, με γνώμονα την αποκομιδή του μεγαλύτερου δυνατού οφέλους, είτε αυτό είναι φορολογική απαλλαγή, είτε επιδότηση είτε συμψηφισμός οφειλών, είτε κάποιο άλλου είδους προνόμιο.

Το δίκαιο των κρατικών ενισχύσεων συνιστά βασικό πεδίο ενασχόλησης της εταιρείας μας, κυρίως λόγω της αδιάλειπτης ενασχόλησής μας με συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020, αλλά και με το προηγούμενο καθεστώς (ΕΣΠΑ 2007-2013). Κατευθύνουμε τους πελάτες μας ώστε να αποφεύγεται η εκτεταμένη γραφειοκρατία, αναλαμβάνουμε την εκπροσώπησή τους σε δημόσιες αρχές και τους παρέχουμε κάθε δυνατή συνδρομή καθ’ όλη τη διάρκεια του επενδυτικού κύκλου.