Ακίνητη Περιουσία

Η ομάδα μας διαθέτει εμπεριστατωμένη γνώση και εμπειρία στην προσέγγιση και επίλυση υποθέσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκτεινόμενη από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί του αποσπασματικού και αχανούς θεσμικού πλαισίου περί πολεοδομικών και ρυμοτομικών ρυθμίσεων, σε ζητήματα φορολογικού δικαίου ακινήτων και τη σύνταξη πληθώρας συμβάσεων μεταβίβασης, μίσθωσης, σύστασης εμπράγματων δικαιωμάτων και βαρών, εκθέσεων ελέγχου τίτλων, καθώς και γνωμοδοτήσεων σχετικά με χρήσεις γης και άλλα συναφή θέματα.

Οι δικηγόροι μας έχουν εξοικειωθεί με την πληθώρα διαφορετικών ενεργειών που απαιτούνται για τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας, ενώ έχουν αποκτήσει εμπειρία στη συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις και στην κατάρτιση συμφωνητικών για τη δημιουργία εμπορικών κέντρων, εκπτωτικών πολυκαταστημάτων, και άλλων καινοτόμων εμπορικών χρήσεων κτιρίων. Ταυτόχρονα, οι ίδιοι επεξηγούν στους πελάτες μας όλες τις φορολογικές επιπτώσεις των επιλογών τους, βοηθώντας στην επιλογή της προσήκουσας λύσης.

Εστιάζουμε ιδίως:

  • στην απόκτηση και χρήση ακίνητης περιουσίας: περιουσιακά δικαιώματα, περιορισμοί, δαπάνες, αξιολόγηση από την οπτική της φορολογίας
  • στις απαλλοτριώσεις
  • στη συνεργασία με ΑΕΕΑΠ, όπως αυτές λειτουργούν με βάση τους ν. 4141/2013, 4209/2013 και 4281/2014
  • σε μισθωτικές σχέσεις: εμπορικές και αστικές μισθώσεις, διαφορές μεταξύ μισθωτών-εκμισθωτών, μείωση μισθώματος κλπ.