ΝΙΚΟΛΑΣ Δ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΣ Δ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Δικηγόρος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής. Ιδρυτής της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «Νικόλας Κανελλόπουλος Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες», η οποία είναι μέλος του διεθνούς δικτύου Δικηγορικών Εταιρειών «INTERNATIONAL JURISTS». Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1990.

Επαγγελματική Δραστηριότητα

 • Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.),
 • Πρόεδρος του Ινστιτούτου Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, το οποίο έχει συσταθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (European Public Law Organization-EPLO),
 • Εκτελεστικός Διευθυντής του Ινστιτούτου για την Προστασία της Ιδιωτικότητας, των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία, του Διεθνούς Οργανισμού «Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου» (European Public Law Organization – EPLO),
 • Μέλος της Επιτροπής Διαιτητών του International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) της Παγκόσμιας Τράπεζας, ορισμένο από την Ελληνική Κυβέρνηση,
 • Μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιριών & Επιχειρηματικότητας. (ΣΑΕΕ)
 • Αν. Μέλος στη “Διαρκή Επιστημονική Επιτροπή με αντικείμενο την εξέταση των επιπτώσεων στο δικαστικό σύστημα, της εισαγωγής της Τεχνητής Νοημοσύνης (Αrtificial Ιntelligence)”
 • Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδας (ΣΔΕΕ) (Σεπτέμβριος 2010 – Ιούλιος 2011 & Νοέμβριος 2016 – Δεκέμβριος 2019),
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.) (Ιούνιος 2018- Σεπτέμβριος 2020),
 • Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Ελληνο-Κινεζικής Οικονομικής Συνεργασίας,(Σεπτέμβριος 2021 – Ιούλιος 2023)
 • Διαπιστευμένος Διαιτητής – Διαμεσολαβητής του Ινστιτούτου Διαιτησίας και Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ),
 • Μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ), 
 • Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ιούλιος 2011 – Φεβρουάριος 2015). Ειδικότερα, κατά τη θητεία του αυτή, είχε διατελέσει:
  • Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ)».
  • Πρόεδρος του Συμβουλίου Χαρίτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
  • Επιβλέπων και συντονιστής των Νομοθετικών Ομάδων Εργασίας που συγκροτήθηκαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την τροποποίηση της Αστικής, Ποινικής και Διοικητικής νομοθεσίας και συντάκτης των νομοθετικών διατάξεων που ενσωματώθηκαν στον νόμο 4055/2012 υπό τον τίτλο: «Δίκαιη Δίκη και Εύλογη Διάρκεια Αυτής».
  • Μέλος της Διυπουργικής Επιτροπής που συστήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών για τη κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά της φοροδιαφυγής για τα έτη 2012-2014.
  • Πρόεδρος της Ομάδας Διοίκησης Σχεδιασμού και Επίβλεψης Έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΟΔΙΣΕΕ Δικαιοσύνης), έργα για την Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη (e- justice).
  • Επικεφαλής της Υπουργικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της δράσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο πλαίσιο του Προγράμματος της Οικονομικής Αναπροσαρμογής για την Ελλάδα [α. Mνημόνιο- Πρόγραμμα Οικονομικής Υποστήριξης – Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality, β. Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (MEFP)].
  • Επικεφαλής της Υπουργικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της δράσης της Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα (Task force for Greece/ TFGR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνάρτηση με τις μνημονιακές απαιτήσεις και τα προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (NSRF 2007-2013).
  • Πρόεδρος της νομοπαρασκευαστικής ομάδας εργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την εκπόνηση σχεδίου νόμου με τίτλο «Διαμόρφωση του νομικού καθεστώτος για τον μηχανισμό της υποχρεωτικής ενδικοφανούς προσφυγής».
  • Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για την ψηφιοποίηση των λειτουργιών των Υποθηκοφυλακείων και Συμβολαιογραφείων.
  • Πρόεδρος της ομάδας εφαρμογής των έργων οργανωτικής αναδιοργάνωσης και των μεταρρυθμιστικών δράσεων του ΚΣΜ για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
  • Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο το συντονισμό των εθνικών δράσεων στο πλαίσιο των εργασιών της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη e-law/e-justice.
  • Εθνικός εκπρόσωπος στην Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη (e-law/e-justice). Συμπροεδρεύων της Ομάδας αυτής κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας.
  • Πρόεδρος της «Συντονιστικής Επιτροπής για την Προώθηση της Διαμεσολάβησης», με αντικείμενο τον συντονισμό των δράσεων και ενεργειών για την προώθηση, διάδοση και εμπέδωση του θεσμού της Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα.
  • Μέλος της Ομάδας Υποστήριξης του Κυβερνητικού Συμβουλίου για τη Διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥΣΔΙΧ). Συντονισμός δράσεων για τη μελέτη και αναμόρφωση των νομικών πλαισίων αστικής και εμπορικής αφερεγγυότητας.
  • Εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Συντονιστική Επιτροπή για την καταπολέμηση της Διαφθοράς.
  • Τακτικός εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου.
  • Επιβλέπων και Συντονιστής των εκπροσώπων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο πλαίσιο της επεξεργασίας του νέου κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR)
 • Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) (Δεκέμβριος 2009 – Ιούλιος 2011).
  • Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διαχείριση της Κρίσης (2010-2011).
  • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Special Olympics (2011)
  • Σύμβουλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (1999 – 2011).

  Επίσης, ως Διευθύνων Εταίρος της δικηγορικής μας εταιρείας ασχολείται:

 • με την υποβοήθηση του έργου της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των δράσεων και των έργων που χρηματοδοτούνται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (2022 – σήμερα).
 • με την υλοποίηση έργων στρατηγικής σημασίας, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης (2021 έως  σήμερα) και για την προετοιμασία και υλοποίηση στρατηγικών έργων υποδομής για τα οποία είναι αρμόδια η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (2022 – σήμερα).
 • με την ωρίμανση και αξιοποίηση ακινήτων [ΕΕΣΥΠ Α.Ε. (Υπερταμείο)]
 • με προγράμματα ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα).
 • Επίσης τυγχάνει:

 • Νομικός Σύμβουλος της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Ιωνίας και της ΑΜΚΕ «Ιωνικό Κέντρο», υπεύθυνος για τα δημόσια έργα που προκηρύσσουν ως αναθέτουσες αρχές.
 • Νομικός Σύμβουλος του Ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
 • Νομικός Σύμβουλος υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών.
 • Περαιτέρω, έχει διατελέσει Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων εμπορικών και τεχνικών Εταιρειών, Νομικός Σύμβουλος σε εισηγμένες στο ΧΑΑ εταιρείες, σε Τραπεζικούς Οργανισμούς, σε εταιρείες Leasing, καθώς και σε άλλες εμπορικές και βιομηχανικές εταιρείες, Νομικός Σύμβουλος σε συλλόγους και σωματεία, καθώς και Επόπτης Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Σπουδές

 • Πανεπιστήμιο Nice Γαλλίας (Μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο), 1984-1986
 • «Institut Européen des Hautes Etudes Internationales», Nice, Κοινοτικό Δίκαιο, 1985
 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, (Πτυχίο Νομικής), 1988
 • Πάντειο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης), 1984

Εκδότης

 • Σειρά Εκδόσεων του Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη & την Ανάπτυξη, Τόμος I, Απρίλιος – Ιούνιος 2016, «Το Δίκαιο ως Πυλώνας Ανάπτυξης».
 • Τριμηνιαίο Νομικό Περιοδικό «ΔΙΚΑΙΟΡΑΜΑ» και Ηλεκτρονική εφημερίδα «ΔΙΚΑΙΟΡΑΜΑ News». (Δεκέμβριος 2004-Μάρτιος 2010).

Άρθρα - Μελέτες

 • «Βασική ανάγκη το εθνικό κτηματολόγιο», περιοδικό «Οικονομικός Ταχυδρόμος», Ιούνιος 1982.
 • «Les organisations internationales et la protection de l’individu contre la torture», (διπλωματική εργασία), Nice, 1985.
 • «Σύστημα αξιών στην σύγχρονη οργάνωση της δικηγορίας», περιοδικό «Παράλληλος 37», Ιανουάριος 2002.
 • «Πολιτική Ανταγωνισμού και Ανθρώπινα Δικαιώματα» (εισήγηση στο Συνέδριο με θέμα «Competition Policy» υπό την αιγίδα του Ι.Β.Α., 30.05.2001 – 01.06.2001, Κων/λη).
 • «Δικηγορικό Απόρρητο και Οικονομική Εγκληματικότητα», Περιοδικό Νομικό Βήμα, Απρίλιος 2002.
 • «Ο δικηγόρος ως συνήγορος και οικονομικός σύμβουλος στο νέο διεθνές οικονομικό περιβάλλον» (εισήγηση στο Συνέδριο του Δ.Σ.Α. 27-30/07/2001, στην Κωνσταντινούπολη).
 • «Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης των Ευρωπαίων Δικηγόρων», περιοδικό «Συνήγορος», τεύχος 35, 2003, σελ. 36.
 • «Δικηγορικές Εταιρίες», περιοδικό «Συνήγορος», τεύχος 41, 2004, σελ. 46.
 • «Διαμεσολάβηση – Συμφιλίωση, λύσεις που εφαρμόζονται προς επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης στη Γαλλία», περιοδικό «Συνήγορος», τεύχος 47, 2004, σελ. 72.
 • «Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος – σχόλια για το υπό ψήφιση νομοσχέδιο», ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα LEGAL DAY, αρ. φυλ. 197, 2005, σελ. 1.
 • «Μ.Μ.Ε. και ανθρώπινα δικαιώματα», ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα LEGAL DAY, αρ. φυλ. 255, 2006, σελ. 2.
 • «Η αφανής εποπτεία του δημοσίου στον Άρειο Πάγο», ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα LEGAL DAY, αρ. φυλ. 261, 2006, σελ. 2.
 • «Το βρώμικο χρήμα μέσω φοροδιαφυγής», εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, Ένθετο Νομικά Νέα, 26.02.2007, σελ. 6.
 • «Η νέα τεχνολογία, εργαλείο δουλειάς», εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ, 25.11.2007, σελ. 61.
 • «Ασφαλιστικό: Στις συμπληγάδες κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων», εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ, 17.12.2007, σελ. 12.
 • «Υποψία διαπλοκής της δικαστικής με την πολιτική εξουσία», εφημερίδα ΑΥΡΙΑΝΗ, 09.01.2008, σελ. 9.
 • «Η δικαιοσύνη στα γρανάζια της πολιτικής εξουσίας», εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ», 18.01.2008, σελ. 12.
 • «Ζητείται… ελπίς για τη δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, τον πολίτη», εφημερίδα ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 27.01.2008, σελ. 31.
 • «Νοσηρά φαινόμενα, διαπλοκή και νομοθετικό πλαίσιο», εφημερίδα ΑΥΡΙΑΝΗ, 07.02.2008, σελ. 9.
 • «Περί διαφοράς και σκανδάλων», εφημερίδα ΑΥΡΙΑΝΗ, 02.04.2008, ΣΕΛ. 9.
 • «Ο προαναγγελθείς θάνατος της ανεξάρτητης δικαιοσύνης», εφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, 20.04.2008, σελ. 28.
 • «Δημοσιοποίηση ή διαπόμπευση», εφημερίδα ΑΥΡΙΑΝΗ, 03.06.2008, σελ. 9.
 • «Η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας», εφημερίδα ΑΥΡΙΑΝΗ, 23.10.2008, σελ. 9,
 • «Αφύπνιση της νέας γενιάς», εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 03.11.2008, σελ. 37.
 • «Κατάργηση του μεσαίωνα στις φυλακές», εφημερίδα Η ΣΦΗΝΑ, 11.12.2008, σελ. 70.
 • «Το τελευταίο αντίο…», εφημερίδα ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, 14.12.2008, σελ. 67.
 • «Η πολιτική συγκυρία ως μοχλός δικονομικής ασυμμετρίας», εφημερίδα ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, 07.06.2009, σελ. 18.
 • «Διαμεσολάβηση: Νέος θεσμός επίλυσης διαφορών», περιοδικό ΕΝΩΠΙΟΝ, Ιούλιος – Αύγουστος 2009, σελ. 7
 • 20 Ερωτήσεις, Συνέντευξη, εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 04.02.2010, σελ. 47.
 • «Ενιαίος στρατηγικός σχεδιασμός για την τουριστική πολιτική», εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, 18.03.2010, σελ. 2.
 • «Τέλος στις αναίτιες δαπάνες για τον τουρισμό», εφημερίδα FREE SUNDAY, 21.03.2010, σελ. 24.
 • «Κομβικό εφαλτήριο ανάκαμψης της οικονομίας ο τουρισμός», εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ, 28.03.2010, σελ. 11.
 • «Η ζημιά στον τουρισμό είναι αναστρέψιμη», εφημερίδα ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, 13.06.2010, σελ. 9.
 • Συνέντευξη, εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ, 26-27.06.2010, σελ. 11.
 • «Έργα 90 εκατ. στον τουρισμό μέσω ΕΣΠΑ», εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ, 26-27.06.2010, σελ. 11.
 • «Ρύθμιση χρεών και αποκατάσταση της φερεγγυότητας και της δημόσιας εικόνας στον Ε.Ο.Τ., με στόχο την εξυγίανση», εφημερίδα Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ, 26-27.06.2010, σελ. 20.
 • «Κλίμα αναστροφής στον ελληνικό τουρισμό», εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ, 27.06.2010, σελ. 11.
 • «Γιατί ελπίζουμε…», εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 27.06.2010, σελ. 6.
 • «Φέτος να μείνουμε στην Ελλάδα», εφημερίδα ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΥΡΙΑΝΗ, 04.07.2010, σελ. 15.
 • «Σαρωτικοί έλεγχοι από υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ.», εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, 18.07.2010, σελ. 18.
 • «Στα περσινά επίπεδα ο τουρισμός», εφημερίδα FREE SUNDAY, 18.07.2010, σελ. 30.
 • «Το τουριστικό κλίμα της Ελλάδας έχει αλλάξει σημαντικά», Συνέντευξη, TRAVEL TIMES, 19.07.2010, www.traveltimes.gr.
 • “Neue Kampagne, You in Greece”, Συνέντευξη, TRAVEL INSIDE, 29-30.07.2010.
 • «Αλλάξαμε το κακό κλίμα στον τουρισμό», Συνέντευξη, εφημερίδα ΙΣΟΤΙΜΙΑ, 07-08.08.2010.
 • «Ο εγχώριος τουρισμός τελευταίο ανάχωμα στην κρίση», εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ, 21-22.08.2010., σελ. 2.
 • 20 Ερωτήσεις, Συνέντευξη, εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 13.09.2010, σελ. 41.
 • «Αναβάθμιση των υποδομών και δημιουργία νέων χώρων», Συνέντευξη, εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ, 01.10.2010, σελ. 38.
 • «Μέχρι το τέλος του έτους ο Ε.Ο.Τ. δεν θα χρωστάει στα διεθνή Μ.Μ.Ε.», Συνέντευξη, εφημερίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ, 16.10.2010, σελ. 24.
 • «Ο Ε.Ο.Τ. επανακτά την αξιοπιστία του», εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ, 19.11.2010, σελ. 21.
 • Συνέντευξη, TRAVEL TIMES, 01.02.2011, σελ. 34.
 • «Πράσινη τουριστική ανάπτυξη και επενδύσεις για διέξοδο από την κρίση», εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ, 27.02.2011, σελ. 9.
 • «Ο τουρισμός φέτος πάει για διψήφιο άλμα στις αφίξεις», Συνέντευξη, εφημερίδα ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 06.03.2011, σελ. 5.
 • «Το 70% από το χρέος του Ε.Ο.Τ. έχει ήδη εξοφληθεί», εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 14.03.2011, σελ. 13.
 • Συνέντευξη για τον τουρισμό, εφημερίδα ΚΡΗΤΙΚΑ ΝΕΑ, 01.04.2011, σελ. 10.
 • «Η αύξηση στον τουρισμό θα είναι διψήφια», εφημερίδα ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, 01.05.2011, σελ. 8.
 • «Ο εκσυγχρονισμός στο σύστημα αξιολόγησης των ξενοδοχείων θα αναβαθμίσει τον τουρισμό», Συνέντευξη, εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ, 05.06.2011, σελ. 6.
 • Συνέντευξη, εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΡΟΔΟΥ, 07.06.2011, σελ. 13.
 • «Τουριστικό άλμα το 2011», Συνέντευξη, εφημερίδα REAL NEWS, 12.06.2011, σελ. 8.
 • «Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας για να περιοριστεί η δικομανία», 20 ερωτήσεις, εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 25.07.2011.
 • «Εκδίκαση όλων των φορολογικών υποθέσεων σε ένα χρόνο», Συνέντευξη, εφημερίδα ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, 05.02.2012, σελ. 41.
 • Συνέντευξη, περιοδικό ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ, 01.03.2012, σελ. 56.
 • Δικαιοσύνη στην υπηρεσία του πολίτη, 25.05.2012.
 • Συνέντευξη στο Portal ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ, 07.11.2012.
 • Ανάσα για τους υπερχρεωμένους η υποχρεωτική Διαμεσολάβηση, Συνέντευξη εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 10.03.2013, σελ. 32
 • Η διαμεσολάβηση νέος δρόμος για τη Δικαιοσύνη, Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 08.04.2013, σελ. 12
 • Επίλυση διαφορών μέσω… διαμεσολαβητή, Εφημερίδα ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, 06.04.2013, σελ. 21
 • Η Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη δεν αποτελεί «ουτοπία», είναι πραγματικότητα, NETWEEK, 08.07.2013, σελ. 27.
 • «Κύκλωμα» εκμεταλλευόταν τις προσωρινές διαταγές, Συνέντευξη CAPITAL.GR, 09.08.2013.
 • Reforming Justice, Ετήσιος Οδηγός της Ελληνικής Οικονομίας, Trade with Greece, 01.2014.
 • Civil procedure reform in Greece, KATHIMERINI (English Edition), 15-16.03.2014, σελ. 3.
 • Με διάθεση ανατρεπτική, ριζοσπαστική και αποφασιστικά μεταρρυθμιστική, Συνέντευξη ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, 14.03.2014
 • Διαμεσολάβηση, λύση πολιτισμού, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, 29.03.2014, σελ. 11.
 • Η καινοτομία στην υπηρεσία της Ελληνικής Δικαιοσύνης, POLITISONLINE.GR, 13.10.2015
 • “Ηθικό πλεονέκτημα” Vs “Θεσμικές μεταρρυθμίσεις”, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ_ΑΠΟΨΕΙΣ, 23.02.2016
 • Διαμεσολάβηση: η σύγχρονη εξωδικαστική μέθοδος επίλυσης διαφορών . Η Βραδυνή της Κυριακής, 16.01.2017
 • Η καθυστέρηση στον εξωδικαστικό θα είναι χαριστική βολή για την οικονομία kokkinodaneio.gr, 07.02.2017
 • Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης των οφειλών των επιχειρήσεων ως εργαλείο για την ανασυγκρότηση της οικονομίας, kokkinodaneio.gr, 03.04.2017
 • H διαμεσολάβηση είναι ένας οικονομικός και γρήγορος δρόμος για ρύθμιση χρεών, Έθνος της Κυριακής, 09.04.2017
 • Πώληση «κόκκινων» δανείων σε funds ,Βραδυνή της Κυριακής, 29.04.2017
 • Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ως εναλλακτική μέθοδος επίλυσης διαφορών, kokkinodaneio.gr, 22.05.2017
 • Άρθρο για τον Γενικό Κανονισμό Προστασία Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε. (2016/679), ΈΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ 10.12.2017
 • Άρθρο για τον Νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, Taxheaven, 26.2.2018
 • Άρθρο για τις τουριστικές επιχειρήσεις για τον Κανονισμό 2016/679/ΕΕ για τα Προσωπικά Δεδομένα, money-tourism.gr, 3.2018
 • Άρθρο για τα βήματα συμμόρφωσης με τον Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα στον Τουρισμό. money-tourism.gr, 21.3.2018
 • Άρθρο για τον Νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην ιστοσελίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. eea.gr. 19.4.2018
 • Άρθρο με θέμα «Ο GDPR στις Τουριστικές Επιχειρήσεις». money-tourism.gr, 14.5.2018.
 • Άρθρο με θέμα «Χαμηλή η συμμόρφωση των ελληνικών επιχειρήσεων στο GDPR». money-tourism.gr, 4.6.2018.
 • Άρθρο για την απόφαση του ΣΤΕ σχετικά με τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές. (10.1. 2019, money-tourism.gr)
 • «Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων στο Πρωτοδικείο της Αθήνας». (Άρθρο, dikastiko.gr, 19.2.1019)
 • «Πρακτικά ζητήματα εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR)», eea.gr, 19 Μαρτίου 2019.
 • «Νέα Ποινική Δίκη», dikastiko.gr, 15 Απριλίου 2019.
 • «Ένας χρόνος GDPR», eea.gr, 28 Μαϊου 2019.
 • «GDPR» Ένας χρόνος μετά», dikastiko.gr, 31 Μαϊου 2019.
 • «GDPR – Η Ιδεατή ισορροπία για τις επιχειρήσεις», περιοδικό Broker’s Time του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ), Ιούνιος2019.
 • «GDPR και υποχρεώσεις των δομών υγείας», lawandorder.gr, Ιούλιος 2019.
 • «Παρατηρήσεις για το (νέο) σ/ν για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων», gr, 21 Αυγούστου 2019.
 • «Μία δεκαετία καθυστέρηση», dikastiko.gr, 13 Σεπτεμβρίου 2019.
 • «Η διαμεσολάβηση, νέος νόμος – νέα προοπτική». dikastiko.gr , 26 Νοεμβρίου 2019.
 • «QuoVadis τεχνητή νοημοσύνη». dikastiko.gr , 3 Μαρτίου 2020.
 • Ο Θεσμός της Διαμεσολάβησης, Προκλήσεις και Προοπτικές», περιοδικό EPSILON 7, τεύχος Σεπτεμβρίου 2020.
 • «Ο ρόλος του ΟΠΕΜΕΔ και η Διαμεσολάβηση στο σύγχρονο νομικό περιβάλλον», περιοδικό LAWYER, The Business Magazine, τεύχος Σεπτεμβρίου 2020.
 • «Διαμεσολάβηση: Μια σύγχρονη αποτελεσματική επιλογή για την κοινωνία και τη νομική κοινότητα.» περιοδικό ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ (τεύχος 1), Μάρτιος 2021
 • «GDPR και Ελληνικές Επιχειρήσεις.» www.eea.gr, 12 Μαρτίου 2021
 • “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”. eea.gr, 1 Απριλίου 2021
 • «ΕΣΠΑ – ΣΔΙΤ – Στρατηγικές επενδύσεις: Πυλώνες του επενδυτικού θεσμικού πλαισίου» www.eea.gr, 20 Ιουλίου 2021
 • Ελευθερία έκφρασης του δικαστή. περιοδικό ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ (τεύχος 8), Νοέμβριος 2021
 • «Άυλο διαζύγιο και προσωπικά δεδομένα», www.banks.com.gr, 12 Φεβρουαρίου 2022
 • «Νέος Νόμος ΕΣΠΑ». www.eea.gr, 18 Μαρτίου 2022
 • “Η αναβάθμιση των υποδομών απονομής δικαιοσύνης μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. (ΣΔΙΤ)” (περιοδικό Lawyer, τεύχος 26, μηνός Μαΐου – Ιουνίου 2023.)
 • H Τεχνητή Νοημοσύνη και οι προκλήσεις στην προστασία προσωπικών δεδομένων (Political, 9 Ιανουαρίου 2024)
 • “Η διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στο πλάισιο της πολιτικής επικοινωνίας.” (Political, 12 Μαρτίου 2024)
 • “Τεχνητή Νοημοσύνη και Νομικές Σπουδές” (protothema.gr, 2 Απριλίου 2024)
 • Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε πληθώρα επιστημονικών ημερίδων.

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά.

Πεδίο Ενασχόλησης

Δημόσιο και Διοικητικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Εταιρειών, Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Ασφαλιστικό Δίκαιο, Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς και Χρηματιστηριακό Δίκαιο, Εμπράγματο Δίκαιο, Πτωχευτικό δίκαιο, Αθλητικό Δίκαιο, Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Αεροπορικό Δίκαιο, Συμβάσεις Αντιπροσωπείας και Διανομής, Σύγχρονες Μορφές Συμβάσεων (Leasing, Franchising, Factoring), Νομικοί Έλεγχοι, Επενδύσεις Εξωτερικού, Εξαγορές και Συγχωνεύσεις, Εμπορική Διαιτησία, Πνευματική Ιδιοκτησία, Σήματα, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Εκκαθαρίσεις, Σωματειακό και Συλλογικό Δίκαιο, Διεθνές Ιδιωτικό Δίκαιο, Τουριστική Νομοθεσία, Δίκαιο Επενδύσεων, Διαιτησία – Διαμεσολάβηση.

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • nicolas@kanell.gr