ΝΙΚΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ε. ΤΖΑΒΕΛΛΑ

ΝΙΚΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ε. ΤΖΑΒΕΛΛΑ

Δικηγόρος, M.Sc., LL.M (c)

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις. Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1993. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2017

Σπουδές

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημόσιο Δίκαιο – Δημόσιες Πολιτικές, Ειδίκευση Δικαίου Περιβάλλοντος, Νομική Σχολή Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (10/2022 – σήμερα)
 • Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δίκαιο και Οικονομία (Master in Law and Economics), Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2017 – 2019)
 • Πτυχίο Νομικής Σχολής Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2015)

Μελέτες

 • “Οι αναδυόμενοι και αναπτυσσόμενοι κλάδοι στην ελληνική οικονομία” (Διπλωματική εργασία στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ στο Δίκαιο και Οικονομία) (2019)
 • “Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας: Εκπροσωπευτική και Διαχειριστική Εξουσία” (Εργασία – Μελέτη στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ στο Δίκαιο και Οικονομία) (2017)

Επαγγελματική δραστηριότητα

 • Νομική υποστήριξη Αναθετουσών Αρχών και συμμετεχόντων οικονομικών φορέων σε δημόσιους διαγωνισμούς, σχετικά με πάσης φύσεως ζητήματα διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων (Ενδεικτικά: Ν. 4412/2016, ΣΔΙΤ), καθώς και παρακολούθησης – επίβλεψης της εκτέλεσής τους. Ενδεικτικά, νομικές ενέργειες ωρίμανσης ακινήτων, διαμόρφωση διακηρύξεων και συμβάσεων για υπηρεσίες, προμήθειες και έργα, νομική υποστήριξη Επιτροπών, σύνταξη γνωμοδοτήσεων, συλλογή και υποβολή στοιχείων σε φορείς, όπως το Ελεγκτικό Συνέδριο, επιμέλεια δικογράφων ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων, καθώς και προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της ΑΕΠΠ (νυν ΕΑΔΗΣΥ).
 • Νομική υποστήριξη εταιρειών σε πάσης φύσεως ζητήματα εταιρικού δικαίου, εταιρικής διακυβέρνησης, εμπορικού και εμπραγμάτου δικαίου, καθώς και προστασίας καταναλωτή. Ενδεικτικά: Σύνταξη γνωμοδοτήσεων, μελέτη νομικών θεμάτων και εισήγηση ενώπιον όλων των καταστατικών οργάνων κατόπιν συγκεκριμένων ερωτημάτων, επιμέλεια και σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών με τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), επιμέλεια και σύνταξη πάσης φύσεως συμβάσεων (εμπορικές μισθώσεις, συμβάσεις προμηθειών, συμβάσεις δικαιόχρησης, συμβάσεις από απόσταση, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την εκμετάλλευση εμπορικών κέντρων, συμβάσεις διανομής, συμβάσεις έργου, εκχωρήσεις απαιτήσεων, συμβάσεις παρακαταθήκης κλπ), Παράσταση σε ΔΣ και ΓΣ, Εξώδικη και δικαστική εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας ή άλλης αρχής της χώρας, καθώς και ενώπιον όλων των αρμοδίων δικαστηρίων.
 • Συνεργάτης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πειραιά (2019).
 • Ασκούμενη Δικηγόρος στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ, Τμήμα Corporate, Shipping, Πτωχεύσεις – Δικαστική & Εξώδικη Διαχείριση Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (2015 – 2017)

Σεμινάρια - Συνέδρια

 • Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο: Ο Νέος Νόμος Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών (Ν. 4782/2021), Project Training & Consulting σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ (2021)
 • Πολυσυνέδριο «Πανόραμα Επιχειρηματικότητας & Σταδιοδρομίας», Ερευνητικό Κέντρο Στρατηγικής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητας (2017)
 • Σεμινάρια Πρακτικής Νομικής Κατάρτισης με αντικείμενο τους τομείς Αστικού, Ποινικού & Εμπορικού Δικαίου, Επιστημονικός Όμιλος Νέων Νομικών (2015)
 • Seminar on International Law: Full Course of the following sessions: Jurisdiction in International Law, Statehood in the 21th Century, Self-Determination v. Secession, The Law of Treaties: What is a Treaty and How to Make One?, The Law of Treaties: The Life and Death of Treaties, International Responsibility: The General Part, Responding to Illegality: From Countermeasures to Self-Defence, Shared Responsibility, Νομική Σχολή Αθηνών (2015)
 • Σεμινάριο με θέμα: «Η ποινική προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την Ελληνική Νομολογία και τη Νομολογία του ΕΔΔΑ», Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών σε συνεργασία με το Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη και Δρ. Αναστασίας Σαμαρά – Κρίσπη (2014)

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Δημόσιο και Διοικητικό Δίκαιο, Δημόσιες Συμβάσεις, Δίκαιο Επενδύσεων, Δίκαιο Περιβάλλοντος, Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Δίκαιο Ακινήτων, Παράσταση ενώπιον Δικαστηρίων.

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • n.tzavella@kanell.gr