ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

Δικηγόρος, Ph.D, LL.M.

Δικηγόρος στο Εφετείο. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1983. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2007.

Σπουδές

 • Διδακτορικό Δίπλωμα Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2012).
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Δημοσίου Δικαίου & Πολιτικής Επιστήμης (Κατεύθυνση Διοικητικού Δικαίου) στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (2008).
 • Πτυχίο Νομικής από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (2005).

Βιβλία

 • «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα – ΣΔΙΤ (Το Προσυμβατικό Στάδιο)» (2008).
 • «Εφαρμογές Διοικητικού ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου – Διοικητικό Πρωτοδικείο» (Συλλογικό Έργο) (2009).
 • «Νομολογία Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 2008-2010» (Συλλογικό Έργο) (2011)
 • «Εφαρμογές Διοικητικού ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου – Συμβούλιο της Επικρατείας» (Συλλογικό Έργο) (2012).
 • «Λεξικό Νομικής Ορολογίας – Δημόσιο Δίκαιο» (Συλλογικό Έργο) (2014).

Μελέτες - Δημοσιεύσεις

 • «Η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας μέσω τιμητικής πολιτογράφησης» (2017).
 • «Η δυνατότητα αναγκαστικής κατάσχεσης ταμειακών διαθεσίμων του Δημοσίου και η δικαιοδοσία εκδίκασης των αναφυόμενων διαφορών» (2015).
 • «Απεργία Διοικητικού Προσωπικού των Α.Ε.Ι. – Το έννομο συμφέρον και η ενεργητική νομιμοποίηση του Κράτους για την άσκηση αγωγής για την αναγνώρισή της ως παράνομης και καταχρηστικής» (2014).
 • «Ο νέος νόμος για τα Δημοψηφίσματα – Συνταγματικότητα και Προβληματισμοί» (2011).
 • «Η Τριτενέργεια των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του ατόμου» (2011).
 • «Η δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής για απαίτηση που πηγάζει από σχέση δημοσίου δικαίου» (2010).

Επαγγελματική Δραστηριότητα

Χειρισμός νομικών υποθέσεων και παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης στα ακόλουθα πεδία:

 • Δημόσιο Δίκαιο: διοικητικό δίκαιο, δημόσιες συμβάσεις, συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο, πειθαρχικό δίκαιο, δίκαιο της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, δίκαιο της υγείας, δίκαιο περιβάλλοντος, οργάνωση και λειτουργία δημοσίων φορέων, νομοπαρασκευαστικά και νομοτεχνικά θέματα.
 • Δίκαιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Γλώσσες

Ελληνικά και Αγγλικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Δημόσιο Δίκαιο και Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • g.patrikios@kanell.gr