Άρθρο της δικηγόρου Χαράς Ζέρβα στην ιστοσελίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών σχετικά με όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τις ενημερωτικές πινακίδες βιντεοεπιτήρησης. (www.eea.gr, 12 Ιουνίου 2020).

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2020

Η ικανοποίηση του δικαιώματος ενημέρωσης κατά την επεξεργασία δεδομένων μέσω συστημάτων βιντεοεπιτήρησης – νέα υποδείγματα ενημέρωσης σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (09.06.2020)

**********

Την 9η Ιουνίου 2020 η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ» ή «Αρχή») εξέδωσε δελτίο τύπου σχετικά με την ικανοποίηση του δικαιώματος ενημέρωσης κατά την επεξεργασία δεδομένων μέσω συστημάτων βιντεοεπιτήρησης, με το οποίο παρέχει νέα υποδείγματα ενημέρωσης του κοινού σε σχέση με τη χρήση καμερών, χορηγώντας ταυτόχρονα στους υπεύθυνους επεξεργασίας προθεσμία συμμόρφωσης δύο μηνών.

Όπως επισημαίνει η Αρχή, με την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), οι διατάξεις της οδηγίας 1/2011 εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ αλλά και του εθνικού ν. 4624/2019, ιδίως όσον αφορά στις υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής γνωστοποίησης της επεξεργασίας στην Αρχή, ενώ πλέον επαφίεται στον εκάστοτε υπεύθυνο επεξεργασίας να διασφαλίσει τη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις διαφάνειας και νομιμότητας του ΓΚΠΔ.

Σε κάθε περίπτωση, οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, οι οποίοι κάνουν χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης, οφείλουν να παρέχουν στο κοινό πλήρη ενημέρωση για τη λειτουργία καμερών, πριν από την είσοδό του σε επιτηρούμενο χώρο. Για το λόγο αυτό, προκρίνεται από την Αρχή η υιοθέτηση πολυεπίπεδης προσέγγισης, με την ανάρτηση ενημερωτικών πινακίδων που να παραπέμπουν σε  εύκολα προσβάσιμη και αναλυτική ενημέρωση.

Αναλυτικότερα, οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω των ενημερωτικών πινακίδων διακρίνονται σε πληροφορίες πρώτου και δεύτερου επιπέδου.

Σε πρώτο επίπεδο απαιτείται η ανάρτηση προειδοποιητικών πινακίδων σε όλα τα πιθανά σημεία εισόδου στον επιτηρούμενο χώρο, στις οποίες αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά της επεξεργασίας, και ειδικότερα: (α) ο σκοπός της επεξεργασίας, (β) η ταυτότητα του υπευθύνου επεξεργασίας ή/και του εκπροσώπου του, (γ) αναφορά στα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων, (δ) παραπομπή στην αναλυτική ενημέρωση του δευτέρου επιπέδου και (ε) αναφορά των στοιχείων επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) (όπου έχει ορισθεί). Στις πληροφορίες αυτές πρέπει να προστίθενται και τυχόν περαιτέρω πληροφορίες που δεν περιλαμβάνεται στις τυπικά αναμενόμενες από ένα υποκείμενο των δεδομένων (λ.χ. διαβιβάσεις σε μη αναμενόμενους τρίτους ή υπέρβαση των χρονικών διαστημάτων τήρησης δεδομένων).

Σε δεύτερο επίπεδο οι πληροφορίες πρέπει να αναρτώνται σε χώρο με εύκολη πρόσβαση για τα υποκείμενα των δεδομένων και να περιλαμβάνουν αναλυτική ενημέρωση για όλα τα χαρακτηριστικά της επεξεργασίας . Η ανάρτησή τους σε ιστοσελίδα αποτελεί ορθή πρακτική, αλλά πρέπει επίσης να συνοδεύεται από μη ηλεκτρονική ενημέρωση, για όσα πρόσωπα δεν έχουν άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση.

Συγκεκριμένα, η ενημέρωση δευτέρου επιπέδου απαιτείται να περιλαμβάνει, εκτός από τις πληροφορίες του πρώτου επιπέδου- οι οποίες πρέπει να παρουσιάζονται αναλυτικότερα-, τα εξής: (α) την πλήρη ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας και, εφόσον υπάρχει, του εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας, (β) τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, εφόσον έχει ορισθεί, (γ) ο σκοπός της επεξεργασίας καθώς και η νομική βάση για την επεξεργασία, (δ) τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας, όταν η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στ’ του ΓΚΠΔ, όπως συμβαίνει στην πλειονότητα των περιπτώσεων, (ε) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (βλ. και άρθρο 9 της οδηγίας 1/2011), (στ) πληροφορίες για τη διαβίβαση δεδομένων σε χώρα εκτός ΕΕ, εφόσον αυτό συμβαίνει, (ζ) το χρονικό διάστημα για το οποίο αποθηκεύονται τα δεδομένα, (η) ο τρόπος με τον οποίο το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του τα οποία απορρέουν από τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, προσδιορίζοντας ποια δικαιώματα εφαρμόζονται, και (θ) ενημέρωση για το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή και για τα στοιχεία της εποπτικής Αρχής.

Αναλυτικές οδηγίες, καθώς και υποδείγματα των νέων ενημερώσεων είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής.

 

ΧΑΡΑ. Δ. ΖΕΡΒΑ

Για τη ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ – Χ. ΖΕΡΒΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ