ΓΙΟΥΛΗ Γ. ΤΡΑΓΟΥΛΙΑ

ΓΙΟΥΛΗ Γ. ΤΡΑΓΟΥΛΙΑ

Δικηγόρος, LL.M.

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις. Γεννήθηκε στην Στυλίδα Φθιώτιδος το 1983. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2007.

Σπουδές

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εμπορικού Δικαίου, LL.M. 2006 – 2008).
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Νομικής (Πτυχίο Νομικής, 2005).

Επαγγελματική Δραστηριότητα

 • Νομική Σύμβουλος σε Αναθέτουσες Αρχές. Ενασχόληση με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, διαγωνισμών, προγραμμάτων ΕΣΠΑ, διοικητικού δικαίου και εταιρικού δικαίου. (Νοέμβριος 2013 έως σήμερα) και νομική επεξεργασία ενστάσεων, προδικαστικών προσφυγών, ασφαλιστικών μέτρων.
 • Ειδική Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ιούλιος 2011- Νοέμβριος 2013).
 • Τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) (Ιούλιος 2011- Οκτώβριος 2013 ).
 • Μέλος της Ομάδας Εργασίας που συστήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την τροποποίηση διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτές ενσωματώθηκαν στον Ν.4055/2012 «Για τη Δίκαιη Δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής» (Ιούλιος 2011 – σήμερα).
 • Μέλος της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αντικείμενο την υιοθέτηση συστήματος υποχρεωτικής ενδικοφανούς προσφυγής ως ενδιάμεσου σταδίου ελέγχου της διοικητικής δράσης πριν την προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια (Ιανουάριος 2013 – Ιούνιος 2013).
 • Εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη διημερίδα της Task Force της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα (EC Task Force for Greece), που έλαβε χώρα στη Βιέννη, με αντικείμενο το νομοθετικό πλαίσιο των χωρών της Ευρώπης για την εμπορική και αστική αφερεγγυότητα (Μάιος 2012).
 • Διαρκής ενασχόληση με ζητήματα αστικής και εμπορικής αφερεγγυότητας, δημοσίου λογιστικού, δημοσίων συμβάσεων καθώς και συγχωνεύσεων ανωνύμων εταιριών δημοσίων συμφερόντων (Ιούλιος 2011 – σήμερα).
 • Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για την προκήρυξη δημόσιων διαγωνισμών, νομική επεξεργασία ενστάσεων, προδικαστικών προσφυγών, ασφαλιστικών μέτρων.
 • Νομική υποστήριξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην επεξεργασία νομοθετικών διατάξεων και αιτιολογικών εκθέσεων επ’ αυτών.
 • Ειδική συνεργάτης του Προέδρου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ). Ενασχόληση με ζητήματα τουριστικής νομοθεσίας, δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών, δημοσιοϋπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου, καθώς και δημοσίου λογιστικού (Ιανουάριος 2010 – Ιούλιος του 2011).
 • Νομική υποστήριξη του Προέδρου του ΕΟΤ στην επεξεργασία νομοθετικών διατάξεων και αιτιολογικών εκθέσεων επ’ αυτών, στον τομέα της τουριστικής νομοθεσίας.
 • Μέλος της ομάδας εργασίας που συστήθηκε στον ΕΟΤ για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της αδειοδότησης των χιονοδρομικών κέντρων ως εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής.
 • Συνεργάτης δικηγόρος σε δικηγορικό γραφείο της Αθήνας. Ενασχόληση με ζητήματα αστικού, εταιρικού και διοικητικού δικαίου (Οκτώβριος 2007 – Μάιος 2009).
 • Ασκούμενη δικηγόρος σε δικηγορικό γραφείο της Αθήνας (Δεκέμβριος 2005 – Οκτώβριος 2007).

Πεδίο Ενασχόλησης

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ΣΔΙΤ, Δημόσιο Λογιστικό, Τουριστική νομοθεσία, Δημοσιοϋπαλληλικό και Πειθαρχικό δίκαιο. Διοικητικό Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Δίκαιο Αφερεγγυότητας (Πτωχευτικό και Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών), Ασφαλιστικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο.

Άρθρα – Μελέτες – Σεμινάρια

Στο πλαίσιο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών:

 • Διπλωματική εργασία στο τραπεζικό δίκαιο με τίτλο: «Ζητήματα Καταναλωτικής Πίστης», 2008.
 • Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος ‘Δίκαιο του Ανταγωνισμού’ με τίτλο: «Περιορισμοί του ανταγωνισμού με σύμπραξη και με μονομερή συμπεριφορά», 2007.
 • Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος ‘Εταιρικό Δίκαιο’ με τίτλο: «Υποχρεωτική εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από την εταιρεία ή από τον πλειοψηφούντα μέτοχο (Squeeze out) – Εξαγορά του ποσοστού της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο με πρωτοβουλία του τελευταίου (Sell out)», 2007.
 • Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος »Συλλογικές Διαδικασίες (Πτωχευτικό Δίκαιο)» με τίτλο: «Οι σύγχρονες “παραπτωχευτικές” εκκαθαριστικές διαδικασίες. ιδιαίτερα το άρθρο 46α του Ν. 1892/1990. Η διαδικασία ‘εκποίησης της επιχείρησης του οφειλέτη ως “συνόλου” του Σχεδίου Πτωχευτικού Κώδικα», 2007.

Σεμινάρια:

 • Σεμινάριο που διεξήχθη από την Microsoft Ελλάς με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα : «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: Πρόκληση ή Ευκαιρία;, Αθήνα, 22/03/2017
 • Σεμινάριο με τίτλο «Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και η επίδρασή του στις επιχειρήσεις», 26/5/2017, TUV HELLAS
 • Σεμινάριο που διεξήχθη από την Νομική Βιβλιοθήκη Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – οι Προκλήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, 11/7/2017
 • Σεμινάριο που συνδιοργανώθηκε από το Ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung μαζί με το κέντρο Διεθνούς Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, 18/09/2017
 • «Η επίδραση του νέου δικαίου της ΕΕ για την προστασία προσωπικών δεδομένων στην ποινική δίκη», Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, 23/10/2017
 • Σεμινάριο που διεξήχθη από την Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων με θέμα «Προσωπικά δεδομένα – Επίκαιρα ζητήματα, 30/10/2017
 • Ομιλήτρια για τον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR) στο Workshop που διοργανώθηκε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών , (Ε.Β.Ε.Α.), στα πλαίσια του Athens Innovation Festival. Ζάππειο, 21/11/2017
 • Ομιλήτρια για τον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR) στην ημερίδα με θέμα «Νέα Κανονιστικά Πλαίσια και Κίνδυνοι – Φορολογική Επικαιρότητα» που διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και την Ernst & Young, Θεσσαλονίκη, 23/11/2017.
 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Data Protection Officer (DPO), Νομική Βιβλιοθήκη, Νοέμβριος 2017

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά.

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • g.tragoulia@kanell.gr