ΕΛΕΟΝΩΡΑ Γ. ΛΙΓΟΥΤΣΙΚΟΥ

ΕΛΕΟΝΩΡΑ Γ. ΛΙΓΟΥΤΣΙΚΟΥ

Δικηγόρος

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1987. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2012.

Σπουδές

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “To θεσμικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο των αγορών χρήματος και κεφαλαίου» στη Σχολή Χρηματοοικονομικών και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστήμιο Πειραιώς (βαθμός Άριστα, 2016-2017).
 • Συμμετοχή στο διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αντικείμενο «Mergers and Acquisitions» του Πανεπιστημίου Bahcesehir, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία (Ιούλιος 2011)
 • Πτυχίο Νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (βαθμός Άριστα, Οκτώβριος 2010).

Επαγγελματική Δραστηριότητα

Χειρισμός νομικών υποθέσεων και παροχή νομικής υποστήριξης στα ακόλουθα πεδία:

 • Εταιρικό δίκαιο: Σύνταξη και επιμέλεια πρακτικών των οργάνων νομικών προσώπων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, σχεδιασμός στρατηγικών αποφάσεων όπως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και σύνταξη των σχετικών κειμένων. Διενέργεια νομικού ελέγχου ενόψει εξαγορών. Σύσταση νομικών προσώπων. Γνωμοδοτικό έργο σχετικά με τις υποχρεώσεις εισηγμένων ανωνύμων εταιρειών έναντι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Εταιρικό Λογιστικό Δίκαιο
 • Δίκαιο ελεύθερου και αθέμιτου ανταγωνισμού: Νομική έρευνα και κατάρτιση δικογράφων αναφορικά με υποθέσεις αθέμιτου ανταγωνισμού, κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης και αποζημιώσεων λόγω αντιανταγωνιστικών παραβάσεων. Δικαστηριακή εκπροσώπηση μεγάλων εταιρειών για ζητήματα παραβάσεων δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού-διαμόρφωση δικτύου επιλεκτικής διανομής, συμβάσεις δικαιόχρησης. Σύνταξη γνωμοδοτήσεων αναφορικά με το καθεστώς περιφερειακών κρατικών ενισχύσεων για την περίοδο 2014-2020
 • Δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας: Έλεγχος και κατάθεση εθνικών και κοινοτικών σημάτων, σύνταξη υπομνημάτων και αντιρρήσεων, εκπροσώπηση εταιρειών για ζητήματα παραβίασης απόλυτων ή/και σχετικών λόγων απαραδέκτου κατάθεσης σήματος, καθώς και των επιμέρους λειτουργιών του σήματος
 • Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων: Κατάρτιση προκηρύξεων δημόσιων διαγωνισμών, αξιολόγηση φακέλων υποψηφίων, σύνταξη συμβάσεων, σύνταξη απόψεων και υπομνημάτων Αναθέτουσας Αρχής, προετοιμασία φακέλου για συμμετοχή σε διαγωνισμούς, υποβολή ενστάσεων ενώπιον διοικητικών και δικαστικών αρχών.
 • Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο: συνεργασία με φορείς του Δημοσίου για νομική υποστήριξη υποθέσεών τους ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων.
 • Δίκαιο εμπορικών μισθώσεων: Κατάρτιση συμβάσεων εμπορικής μίσθωσης εμπορικών κέντρων και χώρων εστίασης και φιλοξενίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 • Δίκαιο τουρισμού: Σύνταξη γνωμοδοτήσεων και προτάσεων μεταρρύθμισης της τουριστικής νομοθεσίας
 • Δίκαιο επενδύσεων: Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και έλεγχος για την υπαγωγή τους στη νομοθεσία περί στρατηγικών επενδύσεων
 • Σύνταξη και έλεγχος ελληνικών και ξενόγλωσσων συμβάσεων. Κατάρτιση δικογράφων επί διαφορών αστικού και εμπορικού δικαίου και παράσταση ενώπιον των εκάστοτε αρμόδιων Πρωτοδικείων της χώρας.

 • Επιμέλεια έκδοσης μηνιαίου Ενημερωτικού Δελτίου (newsletter) αναφορικά με ζητήματα που άπτονται του εργατικού και φορολογικού δικαίου, καθώς και γενικότερου ενδιαφέροντος για το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Διακρίσεις

 • Υπότροφος του Ιδρύματος Κοινωνικών Υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006
 • Υπότροφος του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο, Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Δίκαιο Επενδύσεων, Δίκαιο Τουρισμού, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, Διοικητικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • e.ligoutsikou@kanell.gr