ΝΙΚΟΛΑΣ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΣ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Δικηγόρος, LL.M., CIPP/E

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2012. GDPR Expert, DPO Consultant.

Σπουδές

 • Κοινό Ελληνογαλλικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξειδικευμένου Δημοσίου Δικαίου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με Université Bordeaux IV – Montesquieu (2011-2012).
 • Maîtrise (πτυχίο Νομικής), Νομική Σχολή Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2009)

Πιστοποιήσεις

 • Πιστοποιημένος Επαγγελματίας Προστασίας Δεδομένων για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο (CIPP/E)

Επαγγελματική Δραστηριότητα

Χειρισμός νομικών υποθέσεων και παροχή νομικής υποστήριξης στα ακόλουθα πεδία:

 • Δικηγόρος/Νομικός Σύμβουλος σε εργοληπτικές και βιομηχανικές ανώνυμες εταιρείες και σε εταιρείες με αντικείμενο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ενασχόληση με ζητήματα δημοσίων διαγωνισμών και συμβάσεων, σύνταξη ενστάσεων, προδικαστικών προσφυγών, ασφαλιστικών μέτρων, αγωγών/προσφυγών και εκπροσώπηση ενώπιον αστικών, διοικητικών και ποινικών δικαστηρίων και αρμόδιων Δημοσίων Φορέων και Αρχών (2013 – σήμερα)
 • Επιστημονικός Συνεργάτης στις Γ.Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας & Γ.Γ. Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνίων και Ενημέρωσης (Υ.ΨΗ.Π.Τ.Ε.): Παροχή νομικών συμβουλών για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων στην Δημόσια Διοίκηση (ΓΚΠΔ 2016/679/ΕΕ) και την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Κυβερνοασφάλεια (Οδηγία NIS 2016/1148/ΕΕ) στην εσωτερική έννομη τάξη, καθώς επίσης και επιμέλεια σύνταξης λοιπών διοικητικών πράξεων (2017 –2018)
 • Εξωτερικός Συνεργάτης Δικηγόρος στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Π.Υ.): Παροχή νομικών υπηρεσιών σε θέματα δημοσίου δικαίου για την δημόσια υγεία και εκπροσώπηση του οργανισμού ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων (Ιαν 2016- Μάιο 2017)
 • Νομικός Σύμβουλος και μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. στην «TERRA SPATIUM S.A.”: Διαχείριση αστικών, εμπορικών και διοικητικών υποθέσεων και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τις δράσεις της εταιρείας σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα (FP7 framework, Corallia/Si-cluster, Helios, LOBOS και CHARMe) στα πεδία της γεωπληροφορικής και της αεροδιαστημικής τεχνολογίας (2014 –2015)
 • Νομικός Σύμβουλος/Δικηγόρος με έμμισθη εντολή στην «ΑΤΕΣΕ Α.Ε.»: Επιμέλεια για την συμμετοχή της “AIRBUS S.A.S.” στην εταιρική σύνθεση της εταιρείας, ενασχόληση ζητήματα δημοσίων διαγωνισμών και συμβάσεων, επιμέλεια εταιρικών θεμάτων και ιδιωτικών συμφωνητικών, σύνταξη ενστάσεων, προδικαστικών προσφυγών, ασφαλιστικών μέτρων, αγωγών/προσφυγών και εκπροσώπηση ενώπιον αστικών, διοικητικών, ποινικών δικαστηρίων και αρμόδιων Δημοσίων Φορέων και Αρχών (2013 –2014)
 • Συνεργάτης Δικηγόρος στη δ.ε. «Ανδρέας Πάτσης & Συνεργάτες»: Ενασχόληση με υποθέσεις αδικοπραξίας και εκπροσώπηση εντολέων (νομικά και φυσικά πρόσωπα) ενώπιον αστικών δικαστηρίων, καθώς επίσης και με την επιμέλεια και σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών τηλεοπτικών δικαιωμάτων (2012-2013)
 • Συνεργάτης Νομικός Σύμβουλος στη δ.ε. «Βουγίδης Λ. Αντώνης & Συνεργάτες»: Παροχή νομικών συμβουλών σε ζητήματα εταιρικού δικαίου και επικεφαλής τμήματος νομικού ελέγχου για την «First Business Bank» (2012)

Mελέτες

 • Επιμέλεια και σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Αύγουστος 2017 – Ιανουάριος 2018)
 • Επιμέλεια και σύνταξη Υπουργικών Αποφάσεων και λοιπών διοικητικών πράξεων αρμοδιότητας Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής (Αύγουστος 2017 – Ιανουάριος 2018)
 • Κοινωνικές Υπηρεσίες Δημοσίου Συμφέροντος/Services Sociaux d’ Intérêt Général (Διπλωματική Εργασία στο πλαίσιο του Κοινού Ελληνογαλλικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών), 2012

Σεμινάρια - Συνέδρια

 • Εκπαίδευση IAPP βασισμένη στο πρόγραμμα για την πιστοποίηση Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E) του IAPP ANSI. (διοργάνωση από την StudySmart σε συνεργασία με την Ernst & Young και την δικηγορική εταιρεία Νικόλας Κανελλόπουλος – Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες 27 & 28/6/2018)
 • Συμμετοχή στις εργασίες του 4ου Συνεδρίου με τίτλο «Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων (ICT Security World)» υπό την αιγίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με συνδιοργανωτές την Infosec, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το GREEK ICT FORUM, Αθήνα, 21/2/2018
 • Σεμινάριο που διεξήχθη από την Νομική Βιβλιοθήκη με τίτλο «Roadmap to GDPR Compliance», 9-10/2/2018
 • Σεμινάριο που διεξήχθη από την Νομική Βιβλιοθήκη με τίτλο «Privacy Notice & Privacy Policy Masterclass», 11/1/2018
 • Σεμινάριο που διεξήχθη από τo Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) με τίτλο «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: Το νέο τοπίο και οι υποχρεώσεις της Δημόσιας Διοίκησης», 11/12/2017

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Διοικητικό Δίκαιο, Συνταγματικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Εταιρικό Δίκαιο, Δίκαιο Σημάτων, Ποινικό Δίκαιο

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • n.anastasopoulos@kanell.gr